Więcej elastyczności w rozliczeniach kontraktów NFZ

ms
18-08-2020, 13:25
Bardziej elastyczne kształtowanie długości okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej (w związku z pandemią COVID-19) spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych – proponuje minister zdrowia.

Najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba wydłużenia, w drodze aneksowania obowiązujących umów, aktualnie obowiązującego okresu rozliczeniowego, w taki sposób, aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań. Wykonane w wydłużonym okresie rozliczeniowym świadczenia pozwolą na pokrycie niewykonań za okres obowiązywania przepisów nadzwyczajnych. Przy założeniu odpowiedniego wzrostu wykonania świadczeń w drugim półroczu 2020 r. oraz w pierwszym półroczu 2021 r., rozwiązanie takie pozwoliłoby na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną.

Projekt rozporządzenia