AOTMiT pozytywnie o zapobieganiu próchnicy wśród dzieci w Katowicach

ms
27-07-2020, 08:18
Projekt programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci w Katowicach na lata 2021 - 2027 pozytywnie zaopiniowała Rada Przejrzystości AOTMiT, warunkując zgodę od spełnienia zaleceń.

Oceniany projekt programu dotyczy istotnego problemu zdrowotnego jakim jest próchnica zębów u dzieci i młodzieży.

Cel główny składa się z wielu odrębnych założeń. Najistotniejszym z nich jest: „obniżenie wartości wskaźników puw (z) i PUW(z) o 15 proc. u dzieci objętych opieką w przedszkolach w Katowicach oraz poszerzenie wiedzy dzieci przedszkolnych, ich rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki oraz zwalczania choroby próchnicowej.

Większość zaproponowanych mierników odnosi się do poszczególnych celów programu.

Okres realizacji programu zaplanowany został na lata 2021-2027.

Populację docelową programu stanowić mają dzieci w wieku 4 i 6 lat uczęszczające do przedszkoli z obszaru Katowic, ich rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele.

Badanie stomatologiczne zostanie przeprowadzone co roku u ok. 5500 dzieci 4 i 6-letnich, natomiast lakowanie zębów szóstych u ok. 2500 dzieci 6-letnich rocznie.

W poszczególnych etapach programu będzie uczestniczyło jedno z rodziców oraz corocznie ok. 260 nauczycieli przedszkolnych. Wśród zaplanowanych interwencji są:
- działania edukacyjne (etap I programu),
- badanie stomatologiczne z uwzględnieniem instruktażu higieny jamy ustnej adekwatnego do wieku i możliwości dziecka wraz z przygotowaniem pisemnej informacji dla rodziców lub opiekunów na temat wyniku badania oraz lakowanie zębów szóstych (etap II programu).

Koszty jednostkowe i całkowite programu. Biorąc pod uwagę zaplanowane w kosztach objęcie programem 4140 osób rocznie, można wnioskować, że w trakcie 7–letniego, programem zostanie objęte 28 980 osób.

Program ma zostać sfinansowany ze środków miasta Katowice.

Uwagi RP AOTMiT
Działanie to będzie powielało świadczenia gwarantowane. W programie jednak zaznaczono, że świadczenia te nie są wystarczająco realizowane. W większości odnalezionych rekomendacji podkreśla się potrzebę przeprowadzenia badania kontrolnego w celu oceny indywidualnego ryzyka wystąpienia próchnicy.

Zaleca się, aby w ramach badania przeprowadzić wywiad w celu identyfikacji osób prezentujących zachowania zwiększające ryzyko wystąpienia próchnicy, szczególnie u dzieci.

Lakowanie powinno być prowadzone wraz z lakierowaniem powierzchni zębów w celu ograniczenia rozwoju próchnicy lub zapobiegania jej ewentualnemu pojawieniu się.

Ocena jakości świadczeń nie została zaplanowana w programie, jednak wskazano, że zostanie przeprowadzona ankieta satysfakcji, co jest działaniem zasadnym. Ewaluacja programu powinna opierać się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu, a stanem po jego zakończeniu, co zostało uwzględnione w projekcie.