NFZ zapowiada korektę wycen wypełnień stomatologicznych w 2021

smn
24-07-2020, 10:09
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apelowało 1 lipca do prezesa NFZ w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla gotowość do kolejnego spotkania poświęconego omówieniu następnych etapów korekty katalogu i wycen stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

I podaje listę działań, ustalonych wspólnie na spotkaniach podczas ostatniego roku:

- zwiększono współczynnik w udzielaniu świadczeń dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz świadczenia udzielane w dentobusie (połowa 2019 r.) z 1,3 na 1,5;
- zmieniono pozostające w kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia definicje świadczeń, na podstawie których w centralnych zasadach weryfikacji – sprawozdawane i rozliczane są świadczenia stomatologiczne np. możliwość wykonania w zębie mlecznym więcej niż 3 wypełnień podczas jednej wizyty, możliwość sumowania niektórych świadczeń stomatologicznych i inn. (2019 r.);
- na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, wystąpiono o szereg interpretacji przepisów dotyczących świadczeń stomatologicznych oraz o wyjaśnienie uprawnień do uzyskiwania świadczeń gwarantowanych do MZ, a po otrzymaniu wnioskowanych stanowisk – przekazano je do oddziałów wojewódzkich do stosowania, o czym na bieżąco informowano NRL;
- zgłoszono problem z uprawnieniami dzieci do świadczeń ortodontycznych podczas epidemii COVID-19 – Ministerstwo Zdrowia sfinalizowało już prace nad rozwiązaniem problemu;
- w połowie 2020 r. wprowadzono zmianę wyceny świadczeń z zakresu endodoncji – zobowiązanie do przeprowadzenia tego działania Fundusz podjął w obecności Wiceministra Zdrowia.

Następne działania zaplanowane zostały na 2021 r. 
Mają one polegać na korekcie wycen wypełnień stomatologicznych, w szczególności w związku z podjętymi wytycznymi Rady Europejskiej o wycofywaniu wypełnień amalgamatowych, a także podjęcia prac nad zmianą sposobu kontraktowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które w Katalogu świadczeń mają najniższą wycenę np. badania lekarskie, badanie żywotności zęba, płukanie kieszonki dziąsłowej, itd, czytamy w piśmie NFZ.

Ze względu na wielkość oszacowanych przez Fundusz kosztów tych działań, należy wziąć pod uwagę konieczność podzielenia ich na kolejne etapy.

W kolejnych projektach zarządzenia opublikowanych przez Fundusz do opiniowania zaproponowano kolejno różne współczynniki przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych o charakterze nagłym, jednak nie spotkały się one z pozytywnym odbiorem środowiska medycznego, działanie to zostało również negatywnie ocenione przez NRL. W szczególności zwracano uwagę na dysproporcje, które pojawiły się pomiędzy relacjami cen świadczeń stomatologicznych udzielanych w różnych zakresach świadczeń, przez lekarzy o różnych specjalizacjach. Jak wiadomo Fundusz wycofał się z tego rozwiązania.

Zmiana wyceny świadczeń w zakresie endodoncji, przeszacowanych w związku z pojawieniem się nowych technik zabiegów i nowych materiałów w diagnostyce i leczeniu chorób tkanek okołowierzchołkowych zęba – nie wprowadziła zmiany relacji cen w różnych zakresach. Należy pamiętać, iż ten obszar świadczeń stomatologicznych został, przy akceptacji obu stron uznany za priorytetowy w kwestii podniesienia wycen, podkreśla NFZ.

W piśmie wskazano, że liczba spotkań przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia ze środowiskiem medycznym została ograniczona ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego. Zwrócono również uwagę, że nie jest aktualnie możliwe uzyskanie rzetelnych danych z realizacji umów (podczas epidemii część świadczeniodawców wnioskowała o wypłacanie przez Fundusz formy wynagrodzenia ryczałtem, niezależnie od wykonania, na podstawie ogólnych warunków umów).

NFZ poinformował, że współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie sytuacji gabinetów zlokalizowanych w szkołach, zamkniętych z powodu epidemii COVID-19. Po opracowaniu rozwiązania problemu – świadczeniodawcy realizujący o udzielanie świadczeń stomatologicznych w szkołach zostaną poinformowani o podjętych postanowieniach w tej sprawie.

Więcej: nil.org.pl