Rząd zmniejsza społeczny dystans

kan
20-07-2020, 08:28
Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia, które dostosowuje obowiązujące przepisy do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust - to podstawowa zmiana w projektowanej zmianie rozporządzenia dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa. Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z  19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182), co jak wyjaśnia MZ, wynika z potrzeby dostosowywania obowiązujących przepisów tego rozporządzenia do aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Poza skróceniem tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granic cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt przewiduje też obniżenie maksymalnego limitu uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań na 1 osobę na 2,5 m kw.

 Ponadto nastąpi wznowienie programów rehabilitacji leczniczej  w ramach ZUS. Jak czytamy w projekcie: 
Zmiany w §  9 i dodanie § 9a dotyczą wznowienia świadczenia usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...). W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 Zakład był zobowiązany do czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej (...)" - wyjaśniono w uzasadnieniu i podkreślono, że programy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej są istotne nie tylko w aspekcie medycznym, czyli poprawy stanu zdrowia, ale także w aspekcie ekonomicznym tj. zmniejszenia wydatków ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane z niezdolnością do pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest jak najszybsze wznowienie programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy zachowaniu w aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniami SARS-CoV-2, wszystkich rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Koszty wykonania testów diagnostycznych dla osób kierowanych na ww. rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym oszacowano na ok. 10 mln zł.

Ponadto zwiększa się limit uczestników imprez sportowych -zmiana w § 6 u st. 10 pkt 1 podwyższa limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na stadionach piłkarskich i żużlowych. W pkt 2 zwiększono limit do 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia, ponadto podniesiono limit publiczności na obiektach sportowych do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50 proc. limicie.

Zmiana w § 6 ust. 10 pkt 6 umożliwia zaś udział publiczności we współzawodnictwie  organizowanym na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych (umożliwiono udostępnienie publiczności co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności). 

Zdecydowano ponadto znieść w stosunku do basenów ograniczenia w zakresie uczestników zajęć (brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie) oraz podniesiono limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w tym zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych.

Projekt przewiduje też zniesieniu obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w działalności kinowej, jak również organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych. Zastosowania naprzemiennego sposobu usadzania widzów w miarę istniejących możliwości organizacyjnych ma zostać ujęte w zaleceniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 lipca br., a zmiany dot. rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS - od 4 sierpnia br.

Więcej: gov.pl