Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie z zyskiem 1,4 mln zł za 2019 r.

ms
10-07-2020, 13:26
Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot tworzący SPZOZ Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie, zatwierdził sprawozdanie finansowe Kliniki za 2019 r.

Uniwersytet Jagielloński jako podmiot tworzący SPZOZ Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2019 r. na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień koniec 2019 r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11686547,64 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 zamykający się zyskiem netto w wysokości 1366433,70 zł.

Decyzję w tej sprawie podpisał prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki.