Ruszy II runda konkursu MZ na profilaktykę próchnicy zębów wśród młodzieży

ms
03-07-2020, 11:32
Okazuje się, że w dwóch makroregionach (wschodnim i śląskim) nie wybrano realizatorów programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie zwalczania próchnicy zębów wśród młodzieży. Dlatego 17 sierpnia ruszy dogrywka.

II runda skierowana jest do realizatorów, którzy chcieliby działać w makroregionach:
- wschodnim (lubelskie, podlaskie) – 866 tys. zł
- śląskim (śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 2,2 mln zł

Nabór trwać będzie od 17 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godz. 14.00.

Uwaga wybrano już realizatorów programu w makroregionach: centralnym (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-wschodnim (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), północnym (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), zachodnim (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Typy realizowanych projektów
Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in.: komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
- uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
- podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. 

Kryteria dostępu
1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a:
- szkołami ponadpodstawowymi;
-  podmiotami leczniczymi;
- indywidualnymi praktykami lekarskimi, posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie stomatologiczne.

Realizator programu powinien współpracować łącznie z co najmniej 40 wskazanymi wyżej podmiotami.

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów muszą być zgodne z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu:
- cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego;
- opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego oraz uwzględnia kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej;
- zakres badań medycznych, przewidzianych w projekcie, jest zgodny z zakresem przewidzianym w programie profilaktycznym.

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy będzie beneficjentem czy partnerem projektu.

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie mogą realizować projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego.

6. Wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na jeden z sześciu makroregionów, w którym projektodawca posiada siedzibę i w którym zapewni realizację wszystkich działań w projekcie.

Kryteria premiujące
1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. próchnicy zębów – waga 10 pkt.

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – waga 5 pkt.

3. Projektodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością – waga 10 pkt. 

Zasady organizowania konkursu:
II runda 17.08.2020 r. - 30.09.2020 r., godz. 14.00.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów ocenionych i listy projektów wybranych do dofinansowania publikowanej na stronie internetowej IOK: www.zdrowie.gov.pl i Portalu.

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej sowa. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy:
power-prochnica@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonu: 882 359 166 i 882 359 163.