MZ: części ustnej PES nie będzie!

kan
02-07-2020, 09:56
Lekarze i lekarze dentyści, którzy w sesji wiosennej przystąpili do testowej części PES i ją zdali,w sierpniu otrzymają dyplomy specjalisty. Decyzja o odstąpieniu od części ustnej będzie podjęta w Ministerstwie Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu przewiduje, że jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego PES nie będzie możliwe ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES.

W związku z trwającym stanem epidemii, biorąc pod uwagę apele środowiska lekarskiego w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES w sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z  uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES. 

Tyle że wiążącą decyzję w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES Minister Zdrowia będzie mógł podjąć dopiero po wejściu w życie „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” i dopiero wtedy lekarze i lekarze dentyści, którzy po dniu 13 marca 2020 r. złożyli z wynikiem pozytywnym część testową PES, będą mogli otrzymać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Przewiduje się, że ta ustawa wejdzie w życie na początku sierpnia 2020 r. 

Więcej: gov.pl