Ortodoncja nie jest już priorytetową dziedziną medycyny

kan
01-07-2020, 12:31
Rozporządzenie ministra zdrowia wchodzące w życie z 1 lipca br. ma na celu ustalenie nowych dziedzin priorytetowych, co podyktowane jest zmieniającą się sytuacją demograficzno-epidemiologiczną kraju. Po zmianach na liście priorytetowych dziedzin medycyny została tylko stomatologia dziecięca.

Na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiły się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Status priorytetowej dziedziny medycyny straciła ortodoncja. 

Według § 2 projektu rozporządzenia lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do obywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydenckim przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w trybie rezydenckim.

Wśród 22 priorytetowych dziedziny medycyny zawartych w projekcie znalazła się zatem tylko stomatologia dziecięca pozostałe dziedziny to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna.

W efekcie wprowadzonych zmian od 1 lipca wynagrodzenie rezydenta wynosi:

w priorytetowych dziedzinach medycyny: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 4793 zł (w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4933 zł), po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.
w pozostałych dziedzinach medycyny: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia 4299 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4633 zł.