Senatorowie m.in. o szkoleniach specjalizacyjnych

ms
23-06-2020, 08:03
Senat uznał za kontrowersyjne rozwiązanie polegające na przedstawianiu listu intencyjnego przez kandydata na szkolenie specjalizacyjne.

Senat opowiedział się przeciw temu w przekonaniu, że list intencyjny jako jeden z instrumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego będzie stanowił czynnik negatywnie różnicujący kandydatów.

Senat przyjął poprawkę wydłużającą do 14 dni urlop szkoleniowy dla lekarzy przygotowujących się do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, uznając, że dotychczasowy limit zawarty w ustawie jest zbyt skromny jak na egzamin o tak istotnym znaczeniu zawodowym.

Senatorowie ujednolicili przepisy w zakresie podmiotu określającego opłaty egzaminacyjne. Ustawa bowiem dla Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a także Państwowego Egzaminu Modułowego, zawiera dwie regulacje: jej wysokość ma określać dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, przy jednoczesnym pozostawieniu tego w kompetencjach ministra zdrowia. Poprawka pozostawia określanie wysokości opłat w gestii ministra zdrowia. (analogicznie do przyjętego w ustawie uregulowania opłat za Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny). 

Senat nie podzielił przekonania Sejmu o potrzebie stworzenia ścieżki dostępu do zawodu lekarza albo lekarza dentysty dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej jako alternatywnej dla dotychczasowej jedynej, tj. nostryfikacji dyplomu. Przyjęte w ustawie rozwiązania uznano za nieprzekonujące, zarówno w zakresie zasad przyznawania tej grupie prawa do wykonywania zawodu, jak i skutków dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Senat opowiedział się za usunięciem z ustawy uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.