Prezydium NRL o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ms
30-05-2020, 08:59
Prezydium NRL przypomina, że 8 kwietnia 2020 r. zaopiniowało, przedstawiony przez prezesa NFZ, projekt zarządzenia dotyczącego świadczeń stomatologicznych. Od tego czasu przedstawione rozwiązania nie wyszły z fazy propozycji. 25 maja 2020 r. Fundusz zapowiedział kolejną wersję zasad rozliczeń świadczeń stomatologicznych.

Stanowisko Prezydium NRL przypomina, że:
* Z uwagi na potrzeby pacjentów wymagających pilnej, bezzwłocznej pomocy oraz treść opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” procedury, które dominują w strukturze udzielanych obecnie świadczeń, to procedury najniżej wycenione w tabeli punktowej świadczeń stomatologicznych (procedury głównie pomocy doraźnej),

* Wspomniane zalecenia Ministerstwa Zdrowia ograniczają liczbę przyjęć do jednego pacjenta na godzinę.

* Narzucone restrykcje skutkują dramatycznie niskim poziomem możliwych do osiągnięcia przychodów gabinetu stomatologicznego udzielającego świadczeń gwarantowanych, na co nakłada się drastycznie zwiększony jednostkowy koszt udzielania świadczeń, związany m.in. z pozyskaniem środków ochrony indywidualnej, koniecznością szczegółowej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego, dezynfekcji lub wymiany powietrza, konieczności zaspokojenia zwiększonych obecnie potrzeb zapewnienia kontaktu telefonicznego pacjentów z lekarzem dentystą (wniosek o finansowanie teleporad spotkał się z odmową).

* Narzucone zmiany wpłynęły na specyfikę świadczeń stomatologicznych, w związku z tym istnieje konieczność modyfikacji zasad rozliczeń z publicznym płatnikiem, których podstawą powinna być propozycja odpowiednich współczynników korygujących zastosowanych w stosunku do wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych. Prezydium NRL zgłasza gotowość do konsultacji wszelkich propozycji w celu wypracowania optymalnego modelu organizacji świadczeń na najbliższe miesiące.

* Problem niskiej wyceny świadczeń stomatologicznych zgłaszany był na długo przed jakimikolwiek wzmiankami o potencjalnych problemach epidemicznych. Korespondencja i rozmowy z NFZ w tej sprawie rozpoczęły się w początku ubiegłego roku. Wobec dokonanych zmian wycen w leczeniu szpitalnym, AOS i POZ dokonanie stosownych zmian w stosunku do lecznictwa stomatologicznego powinno być naturalną konsekwencją biegu wydarzeń.

* Wydłużenie terminu okresu rozliczeniowego dla kontraktów może być traktowane jako czynnik wspomagający wykonanie umów za rok bieżący. W przypadku świadczeń stomatologicznych nie może to jednak być jedyny środek zaradczy w powstałej sytuacji.

* Szczególnie trudna jest sytuacja stomatologicznych gabinetów szkolnych. Sprawowanie stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami jest zawieszone na mocy § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). W świetle zbliżających się wakacji letnich i biorąc pod uwagę rozmaite scenariusze rozwoju epidemii w okresie jesiennym, realizacja choćby części rocznego limitu kontraktu wydaje się już dziś niemożliwa. Zwrócić należy uwagę, że to właśnie władzom publicznym zależało na jak największej liczbie tych gabinetów i choćby z tego względu dziwić może całkowity  brak  rozwiązań i propozycji dla tego typu placówek.

Więcej: NIL

Te same uwagi samorządu lekarzy i lekarzy dentystów przedstawiliśmy w materiale Dużo o stomatologii w rozmowach NRL – MZ