Dużo o stomatologii w rozmowach NRL – MZ

ms
29-05-2020, 08:15
Wzrost wycen świadczeń i korekty w wykonywaniu zaległych procedur, zmniejszanie obciążeń administracyjnych, ewidencja odpadów, zgody na wykonywanie procedur rtg – Prezydium NRL rozmawiało z Ministerstwem Zdrowia o wielu kwestiach dotyczących stomatologii.

Propozycje Prezydium NRL:
Modyfikacja kontraktowania NFZ w 2020 r. - w celu wykorzystania limitów i implementacja tych zmian w: stomatologii, lecznictwie szpitalnym, lecznictwie ambulatoryjnym. 

Wydłużenie okresu sprawozdawczego jako element wspomagający, przy podstawowym rozwiązaniu, którym powinno być ustanowienie odpowiednich przeliczników korygujących.

Oddzielne rozliczenia 2020 r. i korekty w wykonywaniu zaległych procedur w standardzie wypłaty uśrednionej 1/12 z „czynnych” miesięcy za miesiące przerwania udzielania świadczeń planowych.

Zmiana niskiej wyceny procedur i dofinansowanie świadczeń w stomatologii z uwagi na znacznie zwiększone koszty udzielania świadczeń w związku z pandemią (w wyniku ministerialnych zaleceń gabinety stomatologiczne przyjmują jednego pacjenta na godzinę, a w strukturze obecnie udzielanych świadczeń dominują najgorzej wycenione świadczenia pomocy doraźnej. Przy czym korekta wyceny negocjowana była od dłuższego czasu, jeszcze przed początkiem epidemii).

Propozycje Ministerstwa Zdrowia
* Wydłużenie wykonania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy roku 2021 r.
* Zapowiedź podwyżki wyceny świadczeń w AOS od 1 lipca 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r.
* Projekt zmian wycen w stomatologii zostanie ponownie opracowany, gdyż z powodu pandemii prace zostały wstrzymane.
* Niestety w obecnej sytuacji MZ nie może podejmować dodatkowych zobowiązań finansowych.

Prezydium NRL postuluje
Bezzwłoczne stworzenie rekomendacji dla szpitali i lecznictwa ambulatoryjnego sposobu realizacji przyjęć planowych (kierownicy podmiotów przyjmują swoje regulacje w tym zakresie, ale z uwagi na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i lekarzy oraz pozostałych pracowników medycznych niezbędne są jednoznaczne wytyczne).

MZ wyjaśnia
Kompetencje w tej sprawie leżą po stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, trudno podać kiedy nastąpi ich opracowanie, ale MZ zobowiązało się do przeprowadzenia w najbliższym czasie rozmowy z GIS.

Niezbędne zmiany w przepisach dotyczących m.in. stomatologii

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Stanowisko Prezydium NRL.
Konieczność sfinalizowania prac Zespołu MZ ds. zmniejszania obciążeń administracyjnych, nad wnioskiem NRL z grudnia 2019 r. o zniesienie obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie i stanu z harmonogramów przyjęć wobec wszystkich poradni, w których czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 30 dni (uzasadnieniem jest konieczność skupienia uwagi na sprawach profilaktyki zakażeń).
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Nie są planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Ustawa o odpadach:
Stanowisko Prezydium NRL.
Konieczne jest zwiększenie limitu do 170 kg, gdyż w innym przypadku praktyki stracą uprawnienia do uproszczonej ewidencji odpadów.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Jest otwartość na wszelkie propozycje w tej kwestii. Sugestia informowania o zbliżaniu się lekarzy dentystów do określonego limitu, aby można było uzgodnić zmiany z Ministerstwem Klimatu przed wejściem nowelizacji ustawy w życie.

Prawo atomowe:
Stanowisko Prezydium NRL.
 Jesienią 2021 r. powinno wejść w życie rozporządzenie wykonawcze do znowelizowanej ustawy, na mocy którego placówki stomatologiczne, wykonujące zdjęcia inne niż wewnątrzustne, będą musiały wystąpić o zgody na wykonywanie procedur rtg. Szczególnie w obecnej sytuacji, biorąc przy tym znaczną liczbę tych placówek (3250), nie ma możliwości wprowadzenia spójnego metodologicznie systemu doszkalania. Stąd wniosek Prezydium NRL o udzielenie zgód dotychczas wykonującym te procedury, w szczególności tym, którzy wykonywali je w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (23.09.2019).
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Sprawa została przyjęta przez przedstawicieli MZ do prac w uzgodnieniu z GIS.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty:
Stanowisko Prezydium NRL.
Istnieje potrzeba określenia ostatecznego kształtu zapisów w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o poprawkę w art.53 ustawy zezwalającą na zatrudnienie przez praktykę lekarską przynajmniej jednego stałego asystenta.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Zasadność prowadzenia prac nad kompleksowym uregulowaniem tej kwestii wobec wszystkich zawodów, których przedstawiciele mają prawo do prowadzenia praktyki zawodowej.

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów:
Stanowisko Prezydium NRL. Konieczność pilnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich (Dz. U. Nr 130, poz. 884), gdyż obecne przepisy utrudniają wykonywanie orzeczeń sądu lekarskiego. Postulat przywrócenia przekazywania informacji umieszczanych w mechanizmie ostrzegawczym o ukaranych zagranicą lekarzach dentystach (od października 2019, nie jest realizowane z winy MZ).
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Brak reakcji.

Kolejne postulaty Prezydium NRL do realizacji:
- Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych.
- Objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii.
- Przedstawienie przez MZ danych na temat zakażeń koronawirusem wśród personelu medycznego.
- Powołanie roboczych zespołów MZ-NRL, w których omawiane będą bieżące problemy systemu opieki zdrowotnej oraz możliwości przeprowadzania ewentualnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Więcej: NIL