Uczelnie medyczne - zajęcia według uznania, ale z ograniczeniami

ms
25-05-2020, 14:23
W uczelniach medycznych może odbywać się kształcenie w ramach zajęć, których – ze względu na specyfikę – nie sposób realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszczone zostało prowadzenie zajęć na ostatnim roku studiów - wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia w siedzibie lub filii uczelni medycznych z uwagi na brak możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ma podejmować rektor, określając warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział. Spełnienie wymagań dotyczących określenia warunków realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury będzie niezbędne również w przypadku podjęcia przez rektora decyzji o prowadzeniu w siedzibie lub filii uczelni medycznych zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. kolegia elektorów uczelni medycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach medycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni medycznych będą mogły – tak jak dotychczas – podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni medycznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez zawieszenie kształcenia:
1) na studiach,
2) na studiach podyplomowych,
3) w formach innych niż określone w pkt 1 i 2
− w siedzibach lub filiach uczelni medycznych.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, uczelnie medyczne prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, uczelnie medyczne mogą prowadzić w swoich siedzibach lub filiach:
1) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

4. Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia zgodnie z ust. 3 podejmuje rektor, określając warunki realizacji zajęć zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni medycznej.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kolegia elektorów uczelni medycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach medycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni medycznych mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni medycznych.

§ 2. W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.