MZ: nierealizowany staż podyplomowy nie może być rozliczony

ms
22-05-2020, 10:03
Według Ministerstwa Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem) jest niezasadne, gdyż w tym czasie nie nabywają oni umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie nie realizują celu stażu podyplomowego.

Jest to odpowiedź, na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zgodnie z którym w obliczu pandemii koronawirusa koordynatorzy stażu powinni zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a okręgowe rady lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

Przy okazji Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki poinformowało, że przygotowywana jest zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu okręgowym radom lekarskim uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wynikające np. z konieczności podjęcia walki z pandemią (na polecenie wojewody lub pracodawcy).

Szkolenie specjalizacyjne
Z kolei zmiana wprowadzona do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów umożliwia lekarzom oraz lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział, gdyby nie utrudnienia związane z epidemią,

Odbywać się to ma pod pewnym warunkami.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym:
- jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może aktualnie przyjąć danego lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, alb
- ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w terminie, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

Rozwiązanie takie ma zapewnić lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawiając ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Więcej: NIL