Koronawirus: aktualny status egzaminów LDEK i PES

kan
19-05-2020, 10:30
Zgonie z decyzją ministra zdrowia egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, których przeprowadzenie (w sesji wiosennej) zostało zaplanowane po 13 marca 2020 r. zostały odwołane.

Decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe oraz egzaminy ustne, zatem wiosenna sesja egzaminacyjna PES zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.

W czasie sesji jesiennej LDEK ma się odbyć bez zmian (termin zgłaszania się - 15 lipca, termin egzaminu - 12 września). Dla PES  sesja wiosenna została wydłużona do 31 października, status jesiennej sesji pozostał bez zmian (termin zgłaszania się - 31 lipca).

W sesji wiosennej 2020 zostały odwołane egzaminy z następujących dziedzin:
- chirurgia stomatologiczna ( całość )
- chirurgia szczękowo-twarzowa ( całość )
- periodontologia ( całość )
- protetyka stomatologiczna ( całość )
- stomatologia zachowawcza z endodoncją ( całość )

Natomiast z ortodoncji odbyły się egzaminy testowe i pozostały do przeprowadzenia tylko egzaminy ustne.

Ten lekarz dentysta, który przystąpił do egzaminu testowego z ortodoncji uzyska tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie ortodoncji pod warunkiem, że:
- złożył z wynikiem pozytywnym część testową PES w tej dziedzinie medycyny;
- część ustna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.

Jeśli lekarz spełni te warunki uzyska tytuł specjalisty z dniem 1 czerwca 2020 r. CEM, działając z urzędu, wystawi takiemu lekarzowi dyplom, który zostanie przesłany przesyłką pocztową. Nie ma zatem potrzeby występowania do CEM w tej sprawie z wnioskiem.

Na wniosek lekarza CEM może wydać zaświadczenie o złożeniu egzaminu testowego oraz o tym, że lekarz ten wystąpił do Dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

Zaświadczenie to potwierdza spełnienie wymogów dotyczących lekarza specjalisty, określonych w art. 7 ust. 12 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Wniosek można kierować przesyłką pocztową, faksem albo za pomocą platformy e-PUAP.

Więcej: cem.edu.pl