Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie wnioskuje o podwyżkę wyceny świadczeń

ms
12-05-2020, 22:37
Marek Szwarczyński, dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie domaga się wzrostu wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ, wymieniając pożądane wskaźniki.

W piśmie do dyrektora Małopolskiego OW Elżbiety Fryźlewicz – Chrapisińskiej Marek Szwarczyński pisze m.in.:
W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zwracam się z uprzejmą prośbą o renegocjacje umowy nr 061/100047/STM/2020, na realizację świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, w części umowy dotyczącej finansowania świadczeń, które skutkować będą realnym wzrostem wyceny świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, w celu umożliwienia zbilansowania rosnących koszów prowadzonej działalności leczniczej w kierowanym przeze mnie publicznym podmiocie leczniczym.

Działając na podstawie art. 157, art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz paragrafu 43 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wnoszę o zmianę warunków umowy Nr 061/100047/STM/2018 z 18.07.2018 r., w tym Aneksu nr 1/2020 z dn. 23.01.2020 r. do tej umowy, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartej pomiędzy Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Wnioskowana przeze mnie zmiana polegać ma na wzroście wartości punktu rozliczeniowego, w zakresach:
1. Świadczenie ogólnostomatologiczne. kod 07.0000.218.02. z obecnej ceny 1.07 zł do kwoty 2,10 zł za punkt.
2. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. kod 07.0000.221.02, z obecnej ceny 1,03 do kwoty 2,30 zł za punkt.
3. Świadczenia specjalistyczne, kod 07.0000.220.02; 07.0000.213.02 z obecnej ceny 1,35 zł do kwoty 2,80 zł za punkt.
4. Świadczenia specjalistyczne, kod 07.0000.214.02 z obecnej ceny 1,24 zł do kwoty 2,50 zł za punkt.
5. Świadczenia specjalistyczne, kod 07.0000.217.02 z obecnej ceny 2,00 zł do kwoty 2,50 zł za punkt.
6. Świadczenia specjalistyczne. kod 07.0000.219 z obecnej ceny 4,50 zł do kwoty 6,00 zł za punkt.
7. Świadczenia specjalistyczne. kod 07.0000.311.02 z obecnej ceny 4.00 do kwoty 4,90 zł za punkt.

Konieczność ustalenia nowych warunków finansowych wynika z niedającego się przewidzieć w momencie zawierania umowy wzrostu kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności wynikających z:
1. Rażącego wzrostu kosztów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla personelu medycznego, ich ilości i asortymentu. średni koszt ŚOI dla dwóch pracowników — lekarz + asysta — do jednego pacjenta to 104 zł, w wartości cen zakupu w 4 maja 2020 r., co dramatycznie podniosło koszty świadczeń stomatologicznych.
2. Ogólnego wzrostu cen utrzymania podmiotów leczniczych (opłaty, koszty mediów).
3. Poziomu cen wyrobów medycznych, leków i materiałów.
4. Wzrostu kosztu obsługi wynikających z nowych zadań i obowiązków administracyjnych.
5. Wzrostu kosztów prac laboratoryjnych.
6. Wzrostu kosztów pracy: konieczność podniesienia płac jako skutku podniesienia płacy minimalnej, znaczącego wzrostu średniego wynagrodzenia (ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, wynagrodzenia własne).

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju zaszła konieczność pilnego doposażenia gabinetów stomatologicznych w sprzęt spełniający nowe wymagania wynikające z wytycznych wydanych przez MZ, zarządzeń prezesa NFZ oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska.

Wydane przez MZ „Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2" z 25 marca 2020 r. jednoznacznie ograniczają wykonywanie procedur tylko do niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów z zapewnieniem rygorystycznych ŚOI zarówno dla personelu lekarskiego jak i pomocniczego zaangażowanego w proces leczniczy. Lekarze stomatolodzy stanowią grupę zawodową najbardziej narażona na zakażenie ze względu na to, iż pracują w torze oddechowym pacjenta oraz dodatkowo w wytworzonym bioaerozolu zębinowo-ślinowym, składającego się m.in. z cząsteczek śliny i krwi pacjenta oraz robią to w odległości 40 cm od jamy ustnej, potencjalnie zakażonej osoby. W przypadku gdyby była to osoba zakażona - transmisja wirusa jest w zasadzie pewna.

Zagrożenie działa w obie strony. Dlatego zabezpieczenia oraz procedury stosowane przed wystąpieniem pandemii SARS CoV-2 aktualnie nie są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów, a z tym związany jest znaczący wzrost kosztów wytworzenia świadczeń zdrowotnych.

Dostrzegając wymienione zagrożenia w zakresie wzrostu kosztów, mogące skutkować nie tylko zapaścią finansową podmiotów leczniczych, a także pogłębiającą się demotywacją do pracy w jednostkach publicznych, SPZOZ-ach, personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i całej rzeszy pozostałych pracowników medycznych i niemedycznych, bez których nie da się prowadzić działalności leczniczej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował Zarządzenie mające złagodzić ww. skutki poprzez wskaźnik korygujący wycenę o wartości 2,4 w zakresach świadczeń kod 218 i 221,  jednakże do dnia dzisiejszego zarządzenie się nie ukazało i prawdopodobnie się nie ukaże. A wskazać należy też, że nie obejmowało pozostałych, wysokospecjalistycznych zakresów świadczeń stomatologicznych, jakie udzielane są w Klinice.

Dodam tylko, że nadal cała rzesza świadczeń stomatologicznych , których wycena od lat nie została nawet częściowo urealniona, nie jest zauważalna przez decydentów.

Dlatego posiłkując się przywołanymi wyżej zapisami prawa obowiązującego, że dokonanie zmian w umowie jest dopuszczalne i zgodne z prawem, o ile wprowadzenie ich wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a taką okolicznością są wzrosty kosztów udzielanych świadczeń w obecnej sytuacji epidemiologicznej, mediów oraz dynamicznie rosnące koszty pracy ludzkiej na przestrzeni ostatnich lat.

Pragnę też dodać, że dotychczasowy brak możliwości negocjacji warunków umowy w trakcie, z uwagi na art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, a więc między innymi zmiana umowy w części dotyczącej ceny za punkt -  nie stanowi przeszkody formalnej w renegocjacji cen jednostkowych kontraktu, bowiem Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ostatnich miesiącach renegocjował, zmienił ceny w niektórych obowiązujących umowach, co wskazuje że w obowiązującym porządku prawnym jest to dopuszczalne.

List przesłany został do wiadomości m.in. konsultantom krajowych w zakresie stomatologii, NRL i ORL w Krakowie.

źródło: NIL