Zmiany w terminach sprawozdań przez publiczne ZOZy

ms
08-05-2020, 08:31
Obowiązek sporządzania i przekazywania do 31 maja każdego roku podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej został zmodyfikowany.

Art. 53a ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) zobowiązuje kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do sporządzania i przekazywania do 31 maja każdego roku podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy, jest przygotowywany przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Jednocześnie, rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wydane na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), przesunęło terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. i zatwierdzenie tego sprawozdania o 3 miesiące – odpowiednio z 31 marca na 30 czerwca 2020 r. i z 30 czerwca na 30 września 2020 r.

W związku z tymi zmianami w obecnym stanie prawnym sporządzenie przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej i przekazanie podmiotowi tworzącemu możliwe jest dopiero po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., na którego podstawie, zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy, przedmiotowy raport jest przygotowywany.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne, w ramach których ww. aspekt zostanie w pełni uregulowany. Na obecnym etapie prac przewiduje się, że termin na sporządzenie raportu będzie wynosił 2 miesiące od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.