MZ o niejasnościach wokół zasad funkcjonowania gabinetów stomatologicznych z RTG

ms
21-04-2020, 09:40
Posłanki Magdalena Biejat i Marcelina Zawisza dowodziły, że wymogi zapewnienia w gabinetach stomatologicznych światła dziennego znajdują się w kontrze do zasad aranżacji pomieszczeń, w których znajdują się wewnątrzustne punktowe aparaty RTG i wskazują, że przepisy są sprzeczne. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na zarzuty.

Posłanki zadały ministrowi zdrowia trzy pytania. Trudno z treści odpowiedzi, udzielonych przez Józefę Szczurek-Żelazko, sekretarza stanu w MZ wywnioskować czy wyjaśnienia rzeczywiście dotyczyły zagadnień postawionych w pytaniach.

Pytanie 1: Czy w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu pracowni lub gabinetu radiologicznego wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uprawniony jest do badania spełniania przez gabinet dentystyczny innych warunków, niż określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

Odpowiedź 1: Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności do sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – art. 1 i następne ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.).

W związku z tym prowadzenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej konkretnej sprawy nie ogranicza ich uprawnień w innych sprawach, a w szczególności w sprawach warunków higieniczno-sanitarnych.

Pytanie 2: Czy w gabinetach dentystycznych, w których stosowane są wewnątrzustne punktowe aparaty RTG istnieje obowiązek zapewnienia pracownikom oświetlenia dziennego?

Odpowiedź 2: Obowiązek zapewnienia pracownikom oświetlenia dziennego w gabinecie dentystycznym wynika z § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 poz. 1650, z późn. zm.).

Przepis ten nie stoi w sprzeczności z przywołanym przepisem § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 595), gdyż zastosowanie ma tutaj ust. 2 wymienionego wcześniej § 36 stanowiący, że w przypadku gdy nie stanowi to utrudnienia przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, dopuszcza się zastosowanie w pomieszczeniach oświetlenia dziennego.

Pytanie 3: Czy MZ prowadzi pracę nad zmianami pozwalającymi zatrudniać w gabinetach dentystycznych wyposażonych w aparaturę RTG, pracowników na umowę o pracę?

Zapewne odpowiedź 3: Wobec braku przeszkód w stosowaniu oświetlenia dziennego w gabinetach stomatologicznych nie ma powodu do prowadzenia prac nad zmianą przepisów.