Czy dentyści mogliby skorzystać z inicjatywy „Nie pozwolę Ci się zamknąć”?

ms
20-04-2020, 10:11
Akcja „Nie pozwolę Ci się zamknąć”  jest społeczną inicjatywą, zachęcającą klienta (pacjenta) do wcześniejszej zapłaty za konkretny towar lub konkretną usługę. Program ten sygnuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Chodzi o przekonanie np. pacjentów gabinetów dentystycznych do zadatkowego uiszczania opłat za usługi stomatologiczne realizowane w okresie późniejszym. Żeby ten system zadziałał, trzeba oczywiście zaoferować uczestnikom akcji bonusy, premie, bonifikaty.

Przychodnia stomatologiczna Mdental z Warszawy ma taki oto pomysł na udział w akcji. Proponuje wpłatę dowolnej kwoty, którą pacjent odliczy od zabiegów wykonywanych po ponownym otwarciu lecznicy. Dodatkowo do końca 2020 r. Mdental przyznaje rabat na leczenie w przychodni od 5 do 15 proc. w zależności od wykonywanej usługi.

Trudno ocenić czy inicjatywa się przyjmie, gdyż oparta jest ona na dużej dawce zaufania ze strony pacjentów. Jak czytamy Krajowa Izba Gospodarcza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego stosowania. KIG nie gwarantuje wpłacającemu wykonania usługi/wydana towaru, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron. Na szczęście KIG nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału podmiotów albo wpłacającego w inicjatywie, nie gromadzi ich danych osobowych.

Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała scenariusz, według którego można by brać udział w programie

Zasady wpłat
Nabywca towaru lub usługi zgłasza się do sprzedawcy, świadczeniodawcy i informuje o chęci zaliczkowego zakupu określonego towaru lub określonej usługi.

Klient może wpłacić środki na rachunek bankowy, zapłacić w gotówce lub w inny akceptowany sposób.
-  Podmiot – uczestnik programu samodzielnie określa, w jakiej formie przyjmuje zapłatę.
- Wpłacający podczas wpłaty określa towar lub usługę, jaki chce nabyć, a podmiot określa jego wartość.
- Podmiot dokumentuje wpłatę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego.
- Podmiot może wydawać dodatkowe potwierdzenie wpłaty związanej z Inicjatywą lub zamieścić dodatkowe informacje na fakturze lub paragonie, przykładowo numer pozwalający na ewidencję wpłat i weryfikację, czy wpłata została rozliczona przez nabycie towarów lub usług.

Zasady realizacji
- Strony ustalają, że wykonanie usługi albo wydanie towaru nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia dokonania wpłaty.
- Warunkiem wykonania usługi/wydania towaru jest wcześniejsze ustalenie szczegółowych warunków ze sprzedającym (wcześniejsze umówienie wizyty, potwierdzenie dostępności towaru) w sposób zwyczajowy przyjęty.
-  W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Informacja dla świadczeniodawcy, sprzedawcy
- Udział w inicjatywie jest bezpłatny.
- Nie musisz się nigdzie rejestrować ani zgłaszać.
- Przez udział w Inicjatywie informujesz swoich klientów, że mają możliwość zaliczkowej zapłaty za oferowaną przez Ciebie usługę albo towar.
-  Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – klient wpłaca Ci zaliczkę bezpośrednio na rachunek bankowy, SKOK lub w inny akceptowany przez Ciebie dotychczas sposób. Inicjatywa opiera się na bezpośrednich relacjach z klientem.
- Inicjatywa jest skierowana do mikroprzedsiębiorców i ich stałych klientów. Pamiętaj, że opiera się na zaufaniu.

Świadczenie usługi
- Ustal indywidualnie z klientem, kiedy możesz wykonać usługę/wydać towar.
- Udział w Inicjatywie nie wpływa na Twoje relacje z klientem, wykonujesz usługę/wydajesz towar tak, jak dotychczas.
- Zastanów się, jak będziesz śledzić wpłaty żeby uniknąć nieporozumień z klientami. Czy będziesz żądać od klientów wystawionego przez Ciebie potwierdzenia wpłaty, czy wystarczy podanie imienia i nazwiska, może będziesz prowadzić ewidencję w przysłowiowym zeszycie? Każda metoda jest dobra.

Przydane informacje
-  Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości wykonasz usługę/wydasz towar. Zarówno Ty, jak i klient możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.
-  Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.

Podatki
-  Wpłata zaliczki przez klienta wiąże się z koniecznością określenia przez niego, jaką usługę, jaki towar chce otrzymać od Ciebie w przyszłości. Jeżeli klient nie wskazał, co chce nabyć, doprecyzuj to z nim indywidualnie.
-  Otrzymaną zaliczkę dokumentujesz, wystawiając fakturę lub ewidencjonując w kasie fiskalnej.
-  Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, od otrzymanej zaliczki musisz zapłacić podatek. Jeżeli sprzedajesz towar lub usługę zwolnioną z VAT albo jesteś podatnikiem zwolnionym podmiotowo, nie musisz zapłacić VAT od otrzymanej zaliczki.
-  Z tytułu otrzymania zaliczki nie powstaje przychód w podatku dochodowym. Przychód rozpoznajesz dopiero z chwilą wykonania usługi/wydania towaru. Wyjątkowo wpłaty zaliczek rejestrowane w kasie fiskalnej możesz deklarować jako przychód już w chwili ich otrzymania, jeżeli zgłosiłeś ten sposób rozliczenia swojemu urzędowi skarbowemu.
-  Jeżeli zaliczka nie pokrywa 100 proc.  ceny, klient dopłaca brakującą kwotę, a Ty ewidencjonujesz to tak, jak każdą inną zapłatę – wystawiasz kolejny dowód księgowy: fakturę stwierdzającą pobranie brakującej kwoty lub dokumentującą całość świadczonej usługi/sprzedaży towaru lub paragon z kasy fiskalnej.
-  Na fakturę/paragon, który był wystawiony przy pobraniu zaliczki nanieść adnotację, w której określisz kiedy usługa/sprzedaż towaru została wykonana.
-  Jeżeli nie cała kwota zaliczki została wykorzystana, możesz się rozliczyć z klientem zwracając mu niewykorzystaną część (konieczna będzie korekta dowodu księgowego, np. korekta faktury), albo zachować na poczet kolejnej zamówionej usługi/sprzedaży towaru.

Informacja dla wpłacającego
- Udział w Inicjatywie jest bezpłatny.
-  Nie musisz się nigdzie rejestrować ani zgłaszać.
-  Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – 100 proc.  kwoty, którą wpłacisz swojemu usługodawcy albo sprzedawcy niezwłocznie do niego trafi.
-  Inicjatywa jest skierowana do mikroprzedsiębiorców i ich stałych klientów. Pamiętaj, że opiera się na zaufaniu.

Świadczenie usługi
-  Ustal z przedsiębiorcą sposób zapłaty zaliczki (przelew, płatność kartą, gotówka).
-  Wpłacając określ, jaką usługę/towar chcesz otrzymać w przyszłości (np. usługa fryzjerska, mycie samochodu), jeżeli masz taką możliwość, użyj nazwy z cennika, którym posługuje się przedsiębiorca.
-  Jeżeli wpłacisz zaliczkę dokładnie w cenie usługi/towaru, przedsiębiorcy łatwiej będzie ją rozliczyć. Jeżeli chcesz pomóc bardziej, zawsze możesz kupić kilka usług/towarów.
-  Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar. W przypadku usługi będzie to wymagało umówienia się na wizytę, pamiętaj że nie zawsze będzie dostępny dogodny dla Ciebie termin.

Przydane informacje
-  Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości otrzymasz usługę/towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.
-  Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.
-  Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, jak masz udowodnić, że zaliczka została wpłacona.

Podatki
-  Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.

Uczestnicy Inicjatywy mogą pobrać materiały informacyjne ze strony, drukować je i upubliczniać w dowolny wybrany przez siebie sposób.

Materiały promocyjne