NRL dobija się o zauważenie przez rząd świadczeń stomatologicznych

ms
19-04-2020, 21:38
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o niezwłoczne przedstawienie środowisku lekarzy dentystów propozycji zasad udzielania świadczeń stomatologicznych przynajmniej na okres do końca 2020 r.

W apelu Prezydium NRL czytamy, że konieczność zwrócenia się z tym apelem powstała wskutek:

- braku odpowiedzi na pisma, jakie w zakresie gwarantowanych świadczeń stomatologicznych kierowane były do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,

- niepodpisania zarządzenia prezesa NFZ nowelizującego zasady udzielania świadczeń, pomimo przedstawienia przez NFZ 7 kwietnia 2020 r. do konsultacji projektu tego zarządzenia i przekazania Funduszowi 8 kwietnia uwag NRL do tego projektu.

W odróżnieniu od pozostałych rodzajów świadczeń, udzielanie świadczeń stomatologicznych uległo od połowy marca br. radykalnemu ograniczeniu, zarówno pod względem liczby pacjentów, jak i pod względem zakresu udzielanych świadczeń, ograniczonych do absolutnie niezbędnego minimum na mocy „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Placówki ambulatoryjne nie są w stanie udzielać świadczeń w nadchodzących kilkunastu miesiącach w takiej liczbie jednostek rozliczeniowych, jak to było do końca lutego 2020 r. W sposób szczególny, z uwagi na konieczność zachowania zdecydowanie podwyższonego reżimu sanitarnego, uwaga ta odnosi się do placówek stomatologicznych.  

Teleporady, aczkolwiek udzielane w celu kontynuowania opieki nad pacjentem, nie są w kontraktach stomatologicznych  przedmiotem rozliczeń z NFZ.

Przy zbiegu tych okoliczności, konieczność uregulowania zasad udzielania świadczeń stomatologicznych jest bezdyskusyjna. Umożliwienie wystawienia Funduszowi zaliczkowej faktury bez modyfikacji zasad ich rozliczenia przesunie tylko kłopoty finansowe na koniec roku. 

Wirus SARS-CoV-2 nie „uśpił” ani na moment procesów biologicznych zachodzących w układzie stomatognatycznym, które sprzyjają narastaniu zaległości w leczeniu pacjentów. Jednocześnie, w związku z zapowiadanym stopniowym „odmrażaniem życia gospodarczego” napływają do praktyk stomatologicznych sygnały pacjentów o chęci przynajmniej dokończenia nagle przerwanego leczenia.

Prezydium NRL wyraża przekonanie o konieczności dostosowywania wydanych na okres epidemii zaleceń MZ do aktualnego stanu zagrożenia, zarówno pod kątem wymogów wykonywania procedur stomatologicznych, jak i zakresu udzielanych świadczeń.

Nade wszystko jednak placówkom stomatologicznym brak jest wyposażenia. Problem ten, poza barierą cenową, charakteryzuje się po prostu brakiem możliwości zakupu potrzebnych wyrobów medycznych. W tym zakresie niezbędna wydaje się również interwencja władz publicznych.

Niezbędne jest uzupełnienie zasad udzielania świadczeń gwarantowanych:

- objęcie zaprojektowanymi przez NFZ współczynnikami korygującymi wszystkich zakresów świadczeń leczenia stomatologicznego z wyjątkiem określonych w załączniku 2a, 10 i 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017.193);

- wprowadzenie w okresie epidemii ryczałtu za godzinę gotowości do pracy w celu pokrycia choćby części kosztów sanitarnych wizyt pacjentów;

- pozostawienie współczynników korygujących po odwołaniu stanu epidemii, przynajmniej do końca 2020 r. z ewentualną ich modyfikacją wobec świadczeń najbardziej kosztotwórczych.

Wobec cały czas ograniczanych wskazań do przyjęcia pacjenta w gabinecie, za niezbędne należy uznać również umożliwienie rozliczania w ramach kontraktu z NFZ udzielonych pacjentom porad telemedycznych.

Dla dobra pacjentów lekarze dentyści powinni mieć też zapewniony dostęp do testów diagnostycznych w kierunku zakażenia Covid-19.

Nie sposób segmentu świadczeń tak ważnego dla kondycji pacjentów pozostawić poza sferą regulacji kryzysowych.

źródło: NIL

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem