10 mln zł na projekty w zakresie profilaktyki próchnicy wśród młodzieży - rusza konkurs

ms
15-04-2020, 14:39
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów, mających na celu wdrożenie programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie zwalczania próchnicy zębów wśród młodzieży.

Typy realizowanych projektów
Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in.: komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
- uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
- podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wartość programu
10 mln zł

Kryteria dostępu
1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a:
- szkołami ponadpodstawowymi;
-  podmiotami leczniczymi;
- indywidualnymi praktykami lekarskimi, posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie stomatologiczne.

Realizator programu powinien współpracować łącznie z co najmniej 40 wskazanymi wyżej podmiotami.

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów muszą być zgodne z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu:
- cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego;
- opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego oraz uwzględnia kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej;
- zakres badań medycznych, przewidzianych w projekcie, jest zgodny z zakresem przewidzianym w programie profilaktycznym.

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy będzie beneficjentem czy partnerem projektu.

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie mogą realizować projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego.

6. Wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na jeden z sześciu makroregionów, w którym projektodawca posiada siedzibę i w którym zapewni realizację wszystkich działań w projekcie.

Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie).

Kryteria premiujące
1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. próchnicy zębów – waga 10 pkt.

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – waga 5 pkt.

3. Projektodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością – waga 10 pkt.

Termin i miejsce składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że MZ będzie prowadziło nabór wniosków od 18 maja 2020 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony.

Zasady organizowania poszczególnych rund w niniejszym konkursie:

I runda 18.05.2020 r. - 09.06.2020 r., godz. 14.00

II runda 17.08.2020 r. - 30.09.2020 r., godz. 14.00 (IOK zastrzega, że uruchomienie II rundy nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach I rundy nie zostanie wybrany realizator projektu w danym makroregionie).

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów ocenionych i listy projektów wybranych do dofinansowania publikowanej na stronie internetowej IOK: www.zdrowie.gov.pl i Portalu.

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej sowa. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy:
power-prochnica@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonu: 882 359 166 i 882 359 163.

Regulamin konkursu 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Instrukcja użytkownika SOWA
Wzór umowy o dofinansowanie