Koronawirus: zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

smn
14-04-2020, 15:27
Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych 6 kwietnia 2020 r. wydał zalecenia na temat stosowania środków ochrony osobistej oraz sposobu organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Wobec zwiększającej się liczby przypadków transmisji koronawirusa w jednostkach opieki zdrowotnej krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych zaleca by:

W województwach, w których nastąpiły transmisje zakażeń w szpitalach i innych placówkach wydzielić:
-  w Izbach Przyjęć i SOR-ach miejsca izolacji pacjentów klinicznie podejrzanych o COVID-19,
- oddział/y mogące być miejscem hospitalizacji chorych lub podejrzanych o COVID-19,
- część pomieszczeń OIT–u , które mogą być miejscem hospitalizacji chorych lub osób podejrzanych o COVID-19.

Personel zajmujący się tymi chorymi winien posiadać środki ochrony osobistej, używanej zgodnie z zaleceniami (na ten temat opracowany specjalny załącznik do komunikatu).

W Izbach Przyjęć, SOR-ach i wymienionych oddziałach zaleca się wydzielenie trzech stref:
- czerwonej, w której przebywają pacjenci , a personel obowiązany jest stosować środki ochrony osobistej jak wyżej,
- pomarańczowej, w której personel zakłada i zdejmuje środki ochrony osobistej,
- zielonej, w której nie przebywają pacjenci podejrzani o COVID – 19.

Osoby, u których podejrzewa się COVID-19 , kierowane są do pomieszczeń w strefie czerwonej, w których udziela się niezbędnej pomocy medycznej i pobiera się materiał celem dokonania diagnostyki. Do czasu uzyskania wyniku badania pacjent musi przebywać w izolacji.
Po uzyskaniu wyniku ujemnego pacjenta kieruje się do oddziału właściwego dla leczonego schorzenia.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku- należy nawiązać kontakt z oddziałem zakaźnym dedykowanym leczeniu COVID-19 celem ewentualnego przekazania pacjenta.

Więcej: gov.pl