Odpady medyczne nie sparaliżują pracy gabinetów stomatologicznych

ms
10-04-2020, 11:26
Główny Inspektor Sanitarny uznał, że transport odpadów, odbieranych z placówek medycznych udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19, powinien odbywać się według standardów dotyczących odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291). To nie tyle ułatwia, co umożliwia prace gabinetom stomatologicznym. Mogą one kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne.

GIS uznał zatem, że odpady medyczne, powstałe wskutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, są odpadami klasy B.

W piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego czytamy:
W odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane co do postępowania z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osób zakażonych wirusem SARS Cov-2, w zakresie rodzaju opakowań do ich gromadzenia, warunków i kosztów odbioru oraz transportu do miejsc unieszkodliwiania, uprzejmie informuję, że w tej sprawie zostało podjętych szereg działań w celu zbadania i ustalenia właściwego kierunku rozwiązania przedmiotowego problemu w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W efekcie podjętych czynności uzyskano akceptację Ministra Zdrowia dla stanowiska, którego podstawę stanowią wytyczne ECDC (opracowane w celu dostarczenia wskazówek dla placówek opieki zdrowotnej w UE/EOG i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną na temat środków zapobiegania i kontroli zakażeń IPC w postępowaniu w przypadku podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w placówkach opieki zdrowotnej, w tym w placówkach opieki długoterminowej) oraz akceptacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wskazanego stanowiska.

Zgodnie z wytycznymi ECDC odpady powstałe w związku z leczeniem i hospitalizacją pacjentów z COVID-19 powinny być traktowane jak zakaźne odpady kliniczne kategorii B (UN 3291) według Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)2 i przetwarzane zgodnie z polityką podmiotu leczniczego i przepisami krajowymi.
Wytyczne zostały opracowane w lutym i marcu 2020 r. na potrzeby podmiotów leczniczych w zakresie zapobiegania zakażeniom oraz środków kontroli podczas postępowania w przypadkach podejrzenia i potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2.

W dokumencie została podkreślona kluczowa rola przyjętych dotychczas działań zapobiegawczych wobec przenoszenia zakażeń wirusem SARS CoV-2 i choroby COVID-19, opierających się przede wszystkim na restrykcyjnym wdrożeniu i przestrzeganiu procedur ostrożnościowych w zakresie transportu, przyjmowania i hospitalizacji pacjentów obejmujących:
- zachowanie zasad higieny,
- zachowanie bezpiecznej odległości między poszczególnymi osobami,
- bezwzględnego stosowania przez personel środków ochrony indywidualnej,
- procedur postępowania z odpadami medycznymi,
- regularnego mycia i dekontaminacji pomieszczeń oraz urządzeń, szczególnie związanych z pobytem pacjenta w szpitalu itp.

W konsekwencji w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych z placówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR.

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 9/5 wprowadziła łatwiejsze reguły i możliwości gospodarowania odpadami medycznymi zakaźnymi, które powinny ograniczyć problemy w zakresie warunków transportu, zbierania lub ich unieszkodliwiania.

Dokument tutaj

źródło: NIL

 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem