Koronawirus: nie pracują wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

ms
08-04-2020, 19:50
Wstrzymanie postępowań dotyczy prowadzonych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – spraw w toku oraz nowych wniosków.

W czasie epidemii działalność orzecznicza ww. komisji jest zawieszona, a załatwienie sprawy w ciągu ustawowego czteromiesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku niemożliwe (termin ten jest zawieszony).

Do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiążemy nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynęło więcej niż rok (termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie). 

Termin ten nie jest zawieszony. Okres trwania epidemii nie wydłuża czasu na wniesienie sprawy do komisji. Jeżeli termin kończy się w czasie trwania epidemii należy złożyć wniosek do właściwej komisji. Nie jest ważne, kiedy komisja rozpatrzy sprawę, po złożeniu wniosku termin jest dochowany.  Wnioski mogą być składane cały czas, niemniej ich merytoryczne rozpatrzenie nastąpi po odwołaniu stanu epidemii.

Naruszenie praw pacjenta – przedawnienie roszczenia przed sądem cywilnym
Na czas epidemii, od 31 marca 2020 r., wprowadzono zawieszenie biegu różnego rodzaju terminów wynikających z przepisów prawa. Nie dotyczy to jednak biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego – w czasie epidemii jest zatem możliwe przedawnienie poszczególnych roszczeń cywilnych.

Jednym z nich jest roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Roszczenie to trzeba zgłosić w ciągu trzech lat od dnia, w którym pacjent powziął wiedzę o szkodzie  i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę).

W czasie epidemii termin ten biegnie i może upłynąć. Należy rozważyć  zatem podjęcie czynności przerywających bieg terminu (przedawnienia). Wniesienie sprawy do sądu lub zawezwanie do próby ugodowej bądź zgłoszenie roszczenia ubezpieczycielowi (przerwie bieg terminu tylko wobec zakładu ubezpieczeń). W sądzie rozpatrzenie sprawy nastąpi natomiast po odwołaniu stanu epidemii i wznowieniu biegu terminów procesowych.