Koronawirus: ORL w Szczecinie reprezentuje dentystów w rozmowach z NFZ

ms
31-03-2020, 08:27
Prezydium ORL w Szczecinie desygnowało wiceprezesa ORL w Szczecinie, dr. n. med. Łukasza Tyszlera do rozmów z NFZ w sprawach dotyczących wykonywania stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej w obecnym stanie epidemicznym.

Wiemy, że aktualnie największe trudności w tym zakresie zgłaszają właśnie lekarze dentyści – czytamy na stronie KS ORL w Szczecinie. 

Radcy prawni ORL w Szczecinie, w porozumieniu z Komisją Stomatologiczną ORL przygotowali do wykorzystania wzór pisma kierowanego do NFZ będącego odpowiedzią  na komunikat NFZ z 24 marca 2020 r. w sprawie niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie skierowała też pismo do prezesa NFZ, sygnowane przez wiceprezesa ORL w Szczecinie dr. n. med. Łukasza Tyszlera. Publikujemy je w całości.

Działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, w związku z pojawieniem się 24 marca 2020 r. komunikatu skierowanego do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka, przypominającego o zasadach udzielania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wskazuję co następuje.

W komunikacie NFZ przypomniano o obowiązku świadczeniodawcy do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Ponadto wskazano, iż niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W sytuacji zaś rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

Wobec powyższego niezwłocznie reagując, w imieniu koleżanek i kolegów lekarzy, pragnę poinformować o realnym braku możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w aktualnych warunkach panującej epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii, konieczne jest zabezpieczenie osób udzielających świadczeń zdrowotnych (zespołu stomatologicznego) w odzież ochronną, która zapewni bezpieczeństwo, m.in. fartuchy jednorazowe (kombinezony), maski, gogle, przyłbice, rękawiczki, odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta i istniejącego zagrożenia.

Niestety w aktualnej sytuacji na rynku, lekarze nie mają możliwości nabycia odzieży ochronnej, z uwagi na brak dostępności tych środków w miejscach sprzedaży (dystrybucji), co wynika z nadzwyczajnego wzrostu zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, wynikające z panującej epidemii.

Wobec tego lekarze nie mają możliwości zabezpieczenia siebie przed ryzykiem transmisji zakażenia koronawirusem podczas udzielanych świadczeń lub wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Jest to okoliczność całkowicie niezależna od lekarzy i przez nich niezawiniona. Nie mając bowiem wymaganych środków ochrony indywidualnej, nie mają możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wytycznymi, które podyktowane są rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Oczywistym jest, że udzielanie świadczeń zdrowotnych bez odzieży ochronnej jest niedopuszczalne, jako narażające personel medyczny, jak i pacjentów na zarażenie koronawirusem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może zatem domagać się wykonania kontraktu jeśli powodem zawieszenia wykonywania świadczeń jest brak środków ochrony osobistej dla lekarzy i pracowników w czasie trwającego stanu epidemii.

W tej sytuacji, pomimo gotowości lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zwartymi umowami, brak dostępności odzieży ochronnej, braków kadrowych jako okoliczność niezależna od świadczeniodawców, powoduje, iż umowy na udzielanie świadczeń stomatologicznych nie mogą być wykonywane.

Należy zauważyć, iż do umów tych znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego, zgodnie z którym odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na zasadzie winy. Wystąpienie siły wyższej jest zaś okolicznością niezawinioną przez strony umowy, zatem niewykonanie zobowiązań umownych przez świadczeniodawców z takiego powodu nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie ma natomiast wątpliwości, iż za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, jak wybuch epidemii, z którą aktualnie mierzy się nasze społeczeństwo.

W konsekwencji powyższego, informujemy, iż lekarze dentyści, nie z własnej winy, lecz z powodu niezależnych od nich okoliczności (siły wyższej) nie mają możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych, z uwagi na brak dostępu wymaganej odzieży ochronnej.

Jednocześnie wskazujemy, że okoliczności te wykluczają odpowiedzialność lekarzy z tytułu nie wykonywania umów.

Dodatkowo, dla gabinetów, które w ramach umowy z NFZ udzielają stomatologicznych świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii należy wprowadzić finansowanie gotowości do pracy i wzrost finansowania świadczeń ze względu na wyższe koszty wykonania danej procedury.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem