Koronawirus w gabinecie stomatologicznym: jak poinformować NFZ o zawieszeniu działalności

ms
31-03-2020, 09:56
ORL w Opolu publikuje komunikat dla świadczeniodawców, realizujących usługi stomatologiczne w ramach kontraktu z NFZ wzór pisma informującego o zawieszeniu działalności.

W związku z pojawieniem się 24 marca 2020 r. komunikatu, skierowanego do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka, przypominającego o zasadach udzielania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wskazuję co następuje.

W przedmiotowym komunikacie przypomniano o obowiązku świadczeniodawcy do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.
 
Ponadto wskazano, iż niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W sytuacji zaś rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.
 
Wobec powyższego niezwłocznie reagując, w oparciu o §9 ust. 5 OWU, pragnę poinformować o realnym braku możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w aktualnych warunkach panującej epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii, konieczne jest zabezpieczenie osób udzielających świadczeń zdrowotnych (zespołu stomatologicznego) w odzież ochronną, która zapewni bezpieczeństwo, m.in. fartuchy jednorazowe (kombinezony), maski, gogle, przyłbice, rękawiczki, odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta i istniejącego zagrożenia.
 
Niestety w aktualnej sytuacji na rynku, mimo podjętych przeze mnie prób, nie mam możliwości nabycia ww. odzieży ochronnej, z uwagi na brak dostępności tych środków w miejscach sprzedaży (dystrybucji), co wynika z nadzwyczajnego wzrostu zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, wynikające z panującej epidemii. Wobec tego nie mam możliwości zabezpieczenia siebie przed ryzykiem transmisji zakażenia koronawirusem podczas udzielanych świadczeń lub wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Jest to okoliczność całkowicie niezależna ode mnie i niezawiniona. Nie mając bowiem wymaganych środków ochrony indywidualnej, nie mam możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wytycznymi, które podyktowane są rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Oczywistym jest, że udzielanie świadczeń zdrowotnych bez ww. odzieży ochronnej jest niedopuszczalne, jako narażające personel medyczny, jak i pacjentów na zarażenie koronawirusem.  
 
W tej sytuacji, pomimo mojej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową, brak dostępności odzieży ochronnej, jako okoliczność niezależna ode mnie, powoduje, iż umowa na udzielanie świadczeń stomatologicznych nie może być przeze mnie wykonywana.
Należy zauważyć, iż do umowy znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego, zgodnie z którym odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na zasadzie winy.
Wystąpienie siły wyższej jest zaś okolicznością niezawinioną przez strony umowy, zatem niewykonanie zobowiązań umownych przez świadczeniodawców z takiego powodu nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie ma natomiast wątpliwości, iż za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, jak wybuch epidemii, z którą aktualnie mierzy się nasze społeczeństwo.  
 

W konsekwencji powyższego, informuję, iż nie z własnej winy, lecz z powodu niezależnych ode mnie okoliczności (siły wyższej) nie mam możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych, z uwagi na brak dostępu wymaganej odzieży ochronnej. Jednocześnie wskazuję, iż okoliczność ta wyklucza odpowiedzialność lekarzy z tytułu nie wykonywania umów. Jest to wyjątkowo trudna sytuacja dla lekarzy, którzy chcą służyć swoim pacjentom pomocą, lecz aktualnie nie mają możliwości zapewnienia sobie oraz pacjentom należytego bezpieczeństwa.