Koronawirus: NFZ namawia lekarzy dentystów do kontynuowania świadczeń

ms
25-03-2020, 21:21
Do samorządu lekarskiego trafiają niepokojące sygnały o tym, że OW NFZ odwodzą świadczeniodawców od zamiaru skorzystania z prawa do powiadomienia OW Funduszu o braku możliwości udzielania świadczeń, z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć.

W tej sprawie do prezes NRL Andrzej Matyja oraz wiceprezes NRL Andrzej Cisło zwrócili się pismem do prezesa NFZ Adama Niedzielskiego.

Postulowali oni wydanie OW NFZ jednolitej wykładni komunikatu Centrali NFZ z 15 marca 2020 r. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Chodzi w zasadzie o przepis § 9 ust. 5 OWU, przewidującego możliwość powiadomienia OW Funduszu o braku możliwości udzielania świadczeń, z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć, a którą to możliwość skorzystania z tego przepisu przewiduje komunikat Centrali NFZ z 15 marca 2020 r.

Prezes NRL oraz wiceprezes NRL zwrócili uwagę, że prawo do skorzystania z tej możliwości wydaje się oczywiste, w szczególności w przypadku praktyk stomatologicznych i innych praktyk specjalistycznych o zabiegowym charakterze udzielanych świadczeń.

Ponadto w piśmie zasygnalizowano, że brak:
- właściwych warunków lokalowych do wdrożenia pełnego zakresu dostępnych wytycznych związanych z tą fazą epidemii, w jakiej się aktualnie znajdujemy,
- jakichkolwiek jednolitych wytycznych wydanych przez ministra zdrowia,
- zaopatrzenia w środki ochrony własnej i personelu

nakazuje w rozumieniu interesu osób udzielających świadczeń i pacjentów poważnie rozważyć zawieszenie nie tylko planowych przyjęć.

Jest to wyjątkowo trudna sytuacja również dla lekarzy, którzy chcą służyć swoim pacjentom pomocą, ale w tym okresie nie potrafią zapewnić im należytego bezpieczeństwa.

Dodatkowo ponownie zaapelowano o zapewnienie pomocy pacjentom.

Przypomniano o przekazanym 16 marca 2020 r. ministrowi zdrowia Apelu Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL nr 1/2020 do władz publicznych o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu, na który, jak dotąd - samorząd lekarski nie otrzymał odpowiedzi.

W piśmie podkreślono również, że formą pomocy nie może być w najbliższym okresie rozłożenie obowiązków na poszczególne praktyki i podmioty lecznicze. Zasygnalizowano m.in. że muszą to być odpowiednie co do wielkości powierzchni podmioty lecznicze.

Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia centrom pomocy doraźnej odpowiedniej organizacji, w tym wyposażenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (rękawice, specjalne maski, fartuchy, okulary ochronne, przyłbice). Dostrzeżono również niezbędność korekty wyceny zabiegów pomocy doraźnej.

W piśmie zadeklarowano udział samorządu lekarskiego w pracach poprzez:
- pozyskanie konsultacji niezbędnych do uruchomienia takich centrów;
- rozpropagowanie informacji wśród lekarzy dentystów o możliwości współpracy z nimi, również w formie ich czynnego udziału w pracach tych podmiotów;
- kontynuację opieki telemedycznej lekarzy dentystów nad pacjentami, z kierowaniem wybranych przypadków do centrów.