Koronawirus: szczegółowy sposób i tryb składania PES

ms
16-03-2020, 13:29
W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, pojawiła się konieczność odwołania w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny - takie rozwiązanie wprowadza proponowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zatem  istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny i przeprowadzenie go w innym terminie.

Wprowadzenie proponowanych zmian umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia osób biorących w nim udział. Jednocześnie proponowane rozwiązania przewidują konieczność przedłużenia danej sesji egzaminacyjnej i wyznaczenia nowych terminów odwołanego PES.

O odwołaniu PES w danej dziedzinie medycyny w całości lub w części i terminie przedłużenia sesji egzaminacyjnej osoby biorące udział w odwołanym PES będą informowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą jego strony internetowej i strony internetowej CEM.

Nowe terminy odwołanego PES ustali w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia dyrektor CEM. O nowych terminach egzaminów lekarze zostaną poinformowani nie później niż na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowym terminie PES zostanie zamieszczona na stronie CEM.

Tekst projektu rozporządzenia ministra zdrowia tutaj