Jak ma wyglądać opieka stomatologiczna nad pacjentami zakażonymi lub zagrożonymi SARS-CoV-2

ms
15-03-2020, 20:36
Komisja Stomatologiczna NRL przedstawiła propozycje zasad realizowania opieki stomatologicznej nad pacjentami zakażonymi lub zagrożonymi SARS-CoV-2. Propozycje są, ale ich realizacja zależeć będzie od podjęcia tematu przez odpowiedzialnych za publiczną opiekę zdrowotną.

Reprezentujący Komisję Stomatologiczna NRL, wiceprezes NRL Andrzej Cisło zwraca uwagę, że w strukturze zaopatrzenia medycznego związanego z leczeniem osób zarażonych lub podlegających nadzorowi epidemiologicznemu brakuje zupełnie interwencyjnej opieki stomatologicznej.

Według publikowanych danych, władze publiczne spodziewają się objęcia kwarantanną ok.100 tys. osób. Z pewnością, w tak długim okresie, na jaki szacować należy stan zagrożenia nie uda się w tak dużej grupie osób, występujących powikłań i zaostrzeń schorzeń stomatologicznych zaopatrzyć wyłącznie farmakologicznie.

Osoby szukające pomocy, a będące nosicielami SARS-CoV-2, będą starały się uzyskać pomoc w najbliższych miejscu zamieszkania gabinetach stomatologicznych. Części z nich uda się taką pomoc uzyskać , co spowoduje niemal pewne dalsze zakażenia. Część z nich będzie w poszukiwaniu pomocy migrować do okolicznych miejscowości wywołując kolejne zagrożenia.

Istnieje niezbędność wyposażenia placówek ambulatoryjnych, w tym stomatologicznych w testy wykrywające SARS-Cov-2. Przyjąć należy, że pacjent zgłaszający się telefonicznie o udzielenie pomocy będzie pytany o wymienione w instrukcjach Głównego Inspektora Sanitarnego czynniki ryzyka.

Przed odbyciem wizyty podpisać będzie musiał stosowne oświadczenie. Zebrany zostanie również w tym momencie wywiad.

Jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności złożonego oświadczenia lub objawy nakierowujące na podejrzenie rozwijającej się infekcji muszą być natychmiast weryfikowane testem na obecność patogenu.

W przypadku wyniku dodatniego wizyta w typowym gabinecie stomatologicznym jest niemożliwa . Pacjent musi mieć jednak  alternatywną drogę uzyskania pomocy stomatologicznej.

Komisja Stomatologiczna apeluje, aby:
1. dodać do obowiązków powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych zadanie koordynacji doraźnej pomocy stomatologicznej dla osób :
- objętych kwarantanną (osoby te zgłaszałyby potrzebę takiej pomocy bezpośrednio do Stacji),
- ze stwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2.

2. Utworzyć sieć doraźnej pomocy stomatologicznej opartą o :
- stanowiska stomatologiczne zorganizowane w działającej  już sieci szpitali zakaźnych,
- odpowiednio doposażone placówki udzielające świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej,
- dentobusy będące w dyspozycji wojewodów  , poprzez wypowiedzenie w trybie pilnym umów o ich użytkowanie i przeznaczenie ich na okres zagrożenia epidemicznego do zadań doraźnej pomocy stomatologicznej. Byłby to szczególnie cenny element systemu poprzez mobilność -możliwość dojazdu w pobliże zamieszkania osób podlegających kwarantannie (stąd konieczność koordynacji przyjęć poprzez maksymalnie efektywne wyznaczenie trasy i postojów dentobusów).