Koronawirus: Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne odwołane!

ms
13-03-2020, 12:54
Minister zdrowia odwołał wszystkie części PES we wszystkich dziedzinach medycyny, które miały się odbyć po 13 marca 2020 r. w sesji wiosennej 2020 r.

Minister Zdrowia odwołuje wszystkie części PES we wszystkich dziedzinach medycyny, które miały się odbyć po 13 marca 2020 r. w sesji wiosennej 2020 r. Jednocześnie minister zdrowia przedłuża wiosenną sesję egzaminacyjną 2020 r. do 31 października 2020 r. Szczegółowa lista odwołanych egzaminów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 marca 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r., poz. 421) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny.

Odwołując PES, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVI D-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w PES.

Pismo tutaj