Koronawirus: WUM ogranicza działalność dydaktyczną i naukową

ms
10-03-2020, 10:59
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś wydał zarządzenie ograniczające aktywność naukową i dydaktyczną uczelni.

W zarządzeniu czytamy m.in.:
§ 1
1. Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy/wydarzenia organizowane przez WUM oraz zewnętrzne organizowane przez jednostki WUM. 2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów WUM. 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych. 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 2
1. Odwołuje się wykłady dla studentów. Zostaną one udostępnione w formie elektronicznej. 2. Ogranicza się dostęp studentów do zajęć klinicznych wymagających jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych, OITÓW itp. 3. Przebieg pozostałych zajęć aktualnie pozostaje bez zmian. 4. Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach.

§ 3
1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
3. Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii WUM, a nie bezpośrednio w jednostkach lub sekretariatach administracyjnych.
4. Pisma, zawierające informacje poufne, np. w sprawach personalnych, powinny zawierać oznaczenie nadawcy, powinny być oznaczone czerwonym napisem „dane osobowe" i zaadresowane do Działu Kadr.