Bełchatów czeka na dentystów, którzy zajmą się ok. 5 tys. uczniów

ms
10-03-2020, 08:38
Prezydent Bełchatowa zaprosił podmioty zajmujące się leczeniem stomatologicznym dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia oferty na objęcie opieką stomatologiczną uczniów sześciu szkół.

Pomocą dentystyczną objętych ma być ok. 5 tys. uczniów uczęszczających do ośmiu szkół podstawowych i jednego liceum.

Są to:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi – liczba uczniów 878;
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW – liczba uczniów 682;
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego – liczba uczniów 414;
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego - liczba uczniów 234;
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi - liczba uczniów 665;
Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 9 - liczba uczniów 610;
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego - liczba uczniów 477;
Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi - liczba uczniów 632;
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - liczba uczniów 326.

Oferty można składać do 31 marca 2020 r. do godz. 15.30.

Kontakt: Wydział Oświaty Urzędu Bełchatowa ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, pok. 403.

Wymagania: lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, to lekarz spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Miejscem sprawowania opieki stomatologicznej jest gabinet stomatologiczny zlokalizowany poza szkolą, prowadzony przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkolą.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
a. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
b. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczników Praw Pacjenta. Zgoda ta musi być wyrażona przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoty w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami, finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, jest realizowana poza kolejnością.