Urealnienie kontraktów stomatologicznych. Kłopotliwe pytania do MZ

ms
04-03-2020, 08:12
Posłanka Agnieszka Ścigaj zadała ministrowi zdrowia osiem kłopotliwych pytań dotyczących zasad finansowania i rozliczania kontraktów stomatologicznych - wskazując, że obecne przepisy czynią dla lekarzy dentystów współpracę z NFZ nieopłacalną.

W interpelacji poselskiej Agnieszka Ścigaj pisze:
Lekarze dentyści, personel średni gabinetów dentystycznych oraz pacjenci wzywają prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zmianę warunków i zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych.

Zawarte postulaty mają na celu przede wszystkim poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom rzetelnej i bezpłatnej opieki dentystycznej.

Z przekazanych informacji wynika, iż gabinetów, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest o 10 proc. mniej niż w latach poprzednich.

Jednym z najważniejszych postulatów jest dokonanie prawidłowej wyceny świadczeń gwarantowanych na poziomie zapewniającym ich opłacalność.

Lekarze podkreślają, iż wszystkie zabiegi są niedoszacowane w stopniu znacznym, co sprawia, że są zmuszeni do szukania oszczędności kosztem czasu, materiałów, personelu lub jakości świadczonych usług.

Chcąc nadal zapewnić dostęp do leczenia swoim pacjentom, wielu lekarzy wykonuje zabiegi poniżej progu ich opłacalności lub rezygnuje z kontraktów z NFZ, przechodząc do sektora prywatnego.

Ciągle jest wiele gabinetów, które funkcjonują głównie dzięki finansowaniu ze środków publicznych i ich los nie jest pewny przy obowiązujących wycenach świadczeń, wzrostach cen usług i kosztach zatrudnienia personelu.

Posłanka stawia pytania:
1. Czy MZ rozważa wprowadzenie zawierania umów z obowiązkiem corocznej rewaloryzacji wyceny punktu kontraktowego względem wskaźników gospodarczych?

2. W jaki sposób MZ zamierza rozwiązać problem aktualizacji zakresu świadczeń gwarantowanych w poszczególnych dziedzinach, m.in. zważając na okoliczność, iż obecnie nie ma możliwości leczenia endodontycznego wszystkich zębów?

3. Czy MZ planuje wyodrębnienie osobnych kontraktów specjalistycznych, tj. endodontycznego i higienizacyjnego, które są tak ważne i istotne dla pacjentów?

4. Czy MZ planuje ująć dodatkowe finansowanie etatu asystentki stomatologicznej w umowie kontraktowej lub finansowanie tego etatu z odrębnej puli środków?

5. Czy w planowanych czynnościach legislacyjnych zostało uwzględnione wprowadzenie procedury „minimalnego kosztu” mającej w podstawowym zakresie zrekompensować straty spowodowane niestawianiem się pacjentów na wyznaczone wizyty?

6. Jakie mechanizmy MZ zamierza wdrożyć w celu udoskonalenia weryfikacji udzielanych świadczeń w sposób jednoznaczny i ostateczny, a odpowiedzialność, w tym finansowa, za ewentualne pomyłki była po stronie weryfikującego, który jest jedyną stroną posiadającą wszelkie wymagane do tego procesu narzędzia (z przekazanych informacji wynika, iż obecnie lekarz ponosi odpowiedzialność finansową za przeprowadzenie zabiegów, do których pacjent nie ma prawa, w przypadku gdy nie posiada instrumentów pozwalających na weryfikację tych uprawnień w czasie rzeczywistym)?

7. Czy MZ zamierza wyrównać okresy czasowe, w których strony umowy mogą zgłaszać korekty lub weryfikować inne kwestie dotyczące realizacji postanowień umowy?

8. W jaki sposób MZ zamierza uregulować kwestię płacenia za nadwykonanie w danym okresie rozliczeniowym?