Dwie szkoły w Parczewie do objęcia patronatem stomatologicznym

ms
06-03-2020, 09:51
Uczniowie dwóch szkół w Parczewie, prowadzonych przez powiat parczewski: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół  im. Stanisława  Staszica w Parczewie czekają na dentystę, który zająłby się ich uzębieniem.

Lista wymaga jest imponująca:
- posiadanie prawa wykonywania zawodu  lekarza dentysty/stomatologa;
- wykonywanie świadczeń  ogólnostomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia  18 roku życia w prowadzonym przez siebie  gabinecie stomatologicznym;
- wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia  19 roku życia w prowadzonym  przez siebie gabinecie  stomatologicznym;
- przystąpienie do konkursu na udzielenie  świadczeń  zdrowotnych w zakresie stomatologii   dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- rzetelne wykonywanie usług stomatologicznych w oparciu o wiedzę, umiejętności oraz postęp  w tej dziedzinie medycyny , zgodnie z umową  zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- realizowanie we współpracy  ze szkołą edukacji zdrowotnej i promocji  zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów;
- niepobieranie opłat od  uczniów  lub od ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszego  ogłoszenia;
- zachowanie w tajemnicy informacji i danych  podległych ochronie  na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne. Przedmiotowe zobowiązanie obowiązuje również po rozwiązaniu lub ustaniu stosownego porozumienia w przedmiotowej sprawie;
- zaopatrywanie się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne, leki oraz inne materiały i usługi niezbędne  do prawidłowego wykonywania zadań  wynikających z niniejszego ogłoszenia, w tym m.in. odzież robocza  zgodna  z aktualnymi wymogami, aktualne szkolenie z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne, czy ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków NW;
- powiadomienie szkół  i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu dentystycznego z  powodu nieobecności  lekarza wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń stomatologicznych;
- przekazywania szkołom  na wniosek dyrektora okresowych informacji na temat liczby uczniów, którym udzielono świadczeń w gabinecie stomatologicznym.

Powiat parczewski zobowiązuje się do jednej rzeczy - do współpracy z lekarzem, za pośrednictwem szkół w zakresie:
- udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom szkół,
- edukacji  zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki  próchnicy zębów u uczniów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji  i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Parczewie pod numerami  telefonu    (83) 355-16-54  lub   (83)  355-15-90  od poniedziałku do  piątku  w godz. 7.30 – 15.30.

Wstępne deklaracje współpracy – z określeniem własnych warunków  współpracy oraz  wskazaniem, której szkoły dotyczy deklaracja współpracy – należy składać  na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  ul. Warszawska 24,  21-200 Parczew.

Termin składania ofert: 31 marca 2020 r.