WUM: zatrudnią asystenta w Zakładzie Ortodoncji

smn
28-02-2020, 10:44
Trwa konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w (0,75 etatu) w Zakładzie Ortodoncji,  na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Co jest wymagane:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
- specjalizacja w dziedzinie ortodoncji,
- otwarty przewód doktorski,
- osiągnięcia naukowe w dziedzinie ortodoncji,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, tytułu specjalisty, zaświadczenia
o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej - Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Wymagane oświadczenia:
-. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
- o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- że w przypadku wygrania konkursu, WUM będzie dla kandydata
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce,
- o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
- o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych
osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko …
(nazwa stanowiska).”

Termin składania dokumentów: 26 marca 2020 r.

Więcej: wum.edu.pl