Zgody na wykonywanie procedur RTG

smn
04-03-2020, 10:07
Zasady udzielania świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki przy użyciu innych aparatów rtg niż te, które służą do zdjęć wewnątrzustnych uległy poważnym zmianom. Aktualny stan prawny wyjaśnia Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Sednem zmiany jest to, że dyspozycję art.33e starej ustawy, zwalniającą z obowiązku uzyskiwania zgód wszystkie „rentgenowskie aparaty stomatologiczne” zastąpiła treść art.33q nowej redakcji ustawy, która to zwolnienie przyznaje już tylko procedurom rtg wewnątrzustnego.
Art.33q znowelizowanej ustawy wprowadza obowiązek złożenia wniosku o wydanie takiej zgody.

Art.33q ust.1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jakie są warunki wydania tej zgody:
I. Zgodność deklarowanych procedur rtg (ich procedur roboczych) z procedurami wzorcowymi
II. Wypełnianie przez placówkę wymagań stawianych przez rozporządzenie MZ
III. Pozytywna opinia wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii

Jak ocenia wiceprezes NRL przesłanki wydania tej opinii nie są do końca jasno sprecyzowane. W przypadku stomatologii ważnym obszarem zainteresowania mogą być kompetencje lekarza dentysty do sporządzenia opisu zdjęcia. Kwestia opisu zdjęć rtg jest osobnym, ważnym wątkiem spraw związanych z radiologią stomatologiczną, gdyż sugerowana często nierozerwalność wykonania procedury rtg z automatycznym wydaniem opisu nie jest tak oczywista już pod rządami dotychczasowej ustawy, a w trakcie wydawania rozporządzeń wykonawczych do nowej wersji ustawy sprawa ta stanie się ponownie przedmiotem dyskusji.

Niemniej, nikt rozsądny nie będzie kwestionował konieczności podniesienia kompetencji wszystkich lekarzy dentystów w dziedzinie interpretacji wszelkich zdjęć rtg .
I dlatego zgodnie z podjętą jeszcze w 2018 r. decyzją KS NRL samorząd lekarski po uchwaleniu nowej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wystąpi do Ministra Zdrowia o powołanie umiejętności z zakresu radiologii stomatologicznej (najprawdopodobniej będzie to wspólne wystąpienie NRL i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Radiologów),
Ponadto zainicjowany zostanie system szkoleń z dziedziny radiologii stomatologicznej, w obrębie którego zorganizowane zostaną webinaria i kursy stacjonarne poświęcone głównie  interpretacji wyników badań rtg.

Pamiętajmy, że konieczność złożenia wniosku o wydanie zgody na procedury inne niż rtg wewnątrzustne nastąpi nie później niż jesienią 2021 r. A dotyczy to blisko 3200 podmiotów. Nie jest możliwe w tak krótkim czasie, aby 3200 osób uzupełniło kwalifikacje w zakresie radiologii stomatologicznej na drodze kursów.

Dlatego NRL stać będzie na stanowisku konieczności uwzględnienia szczególnych, uproszczonych zasad wydania zgody przynajmniej tym placówkom, które w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) posiadały ważne decyzje pozwolenia na użytkowanie aparatów do zdjęć innych niż wewnątrzustne, podkreśla Andrzej Cisło.

Więcej: nil.org.pl