UM w Lublinie: wakat na stanowisku kierownika Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych

kan
24-02-2020, 10:29
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych.

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych;
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
- udokumentowany znaczący dorobek naukowy;
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej;
- czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców;
- pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest pracownia.

Niezbędne dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu;
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- C.V.;
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych;
- kserokopia prawa wykonywania zawodu;
- spis publikacji;
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej;
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata;
- plan kierowania zakładem na najbliższe 6 lat;
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów: 18 marca 2020 r.

Więcej: umlub.pl