MZ: stomatologia na NFZ ma się z roku na rok coraz lepiej!

ms
18-02-2020, 07:51
Nakłady na opiekę stomatologiczną rosną każdego roku – informuje Ministerstwo Zdrowia, podając konkretne liczby. Szybko można obliczyć, że ten przyrost raz wynosi 24 tys. zł, raz …6,8 tys. zł.

Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w MZ poinformowała, że wysokość nakładów NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego w latach 2015 - 2020 systematycznie rośnie, w 2015 r. wydatkowano na ten cel 1 744 645 zł, w 2016 r. – 1 769 154 zł, w 2018 r. – 1 775 986 zł. 

Łatwo obliczyć, że dynamika nakładów jest iluzoryczna bo 2016 r. wobec 2015 r. było to raptem o 24 tys. i jeszcze o 509 zł więcej, a w 2018 r. wobec 2016 r. – aż o...6 832 zł.

Znamienne, że  pominięty został w tym zestawieniu 2017 r., być może dlatego, że za ten rok raportowano wydatki na poziomie 1,83 mld zł.

Dane zawarte w sprawozdaniu MZ nieco różnią się od wcześniej podawanych. To ważne, gdyż okazuje się, że kilka tysięcy złotych może oznaczać wzrost lub spadek nakładów. Oczywiście nominalnych, gdyż w tych wyliczeniach nie ma mowy nic o inflacji.

MZ mówi, że zgodnie z planem na 2019 r. koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZ w zakresie leczenia stomatologicznego miały wynieść 1 886 191 zł, natomiast w 2020 r. zaplanowano na ten cel 1 960 564 zł.

Dane te miały odpowiedzieć na pytanie posłanki Katarzyny Osos z czego wynika rażąco niski poziom nakładów na publiczną stomatologię w Polsce i kiedy zostaną nakłady podniesione adekwatnie do wyzwań przed jakimi znajduje się polska stomatologia?

Posłanka chciała także wiedzieć dlaczego lekarze stomatolodzy, stanowiący 22-procentową część społeczności lekarskiej, uzyskują zaledwie 3-procentowy udział w przyznawaniu rezydentur?

Odpowiedź jest taka:

Łącznie dysponujemy 1 610 miejscami szkoleniowymi (stan na wrzesień 2019 r.), z których większość jest zajęta. Wolne miejsca szkoleniowe są na bieżąco zapełniane w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych.

Minister Zdrowia określa liczbę miejsc rezydenckich, zgodnie z art. 16e ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn.zm.), na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów, którzy biorą pod uwagę przede wszystkim opinie konsultantów wojewódzkich oraz liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny dostępnych w województwie.

Na ostatnie postępowanie kwalifikacyjne minister zdrowia przyznał rezydentury w liczbie odpowiadającej 100 proc. zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególnych wojewodów.

Dysproporcja pomiędzy liczbą rezydentur przyznawanych w specjalizacjach lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynika przede wszystkim z faktu, że zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów jest nieporównywalnie większe niż zapotrzebowanie na dentystów ze specjalizacją.

Dysproporcja ta jest również naturalną konsekwencją faktu, że specjalizacji lekarsko-dentystycznych jest jedynie 9, podczas gdy specjalizacji lekarskich jest 77.

Posłanka pytała także jaki jest koszt projektu „1 dentobus na województwo”? Jak resort zdrowia ocenia efektywność tego projektu?

Odpowiedź jest taka

Koszt zakupu jednego takiego pojazdu wyniósł 1 496 300 zł. Oczekiwanym efektem zakupu dentobusów miało być zapewnienie opieki stomatologicznej dzieciom w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy. Założenie to jest realizowane, bowiem dentobusy docierają do takich miejscowości na terenie kraju, w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do szeroko pojętych świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych.

Posłanka pyta: W ramach projektu „1 dentobus na województwo” jaki zakres opieki stomatologicznej jest świadczony i ilu uczniów województwa lubuskiego skorzystała z takiej formy opieki stomatologicznej? Czy resort zdrowia dokonuje bieżącej oceny realizacji i efektów wprowadzonego rozwiązania?

Odpowiedź jest taka:

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) przewidują, że w każdym województwie wybrany do realizacji świadczeń stomatologicznych świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia, przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie planu i harmonogramu w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w dentobusie został określony przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Natomiast w okresie od stycznia do września 2019 r. koszt świadczeń udzielonych w dentobusach wyniósł w skali kraju 3,75 mln zł. W okresie od stycznia do września 2019 r. w województwie lubelskim ze świadczeń w dentobusie skorzystało 1 260 pacjentów.

Systematycznie rośnie wysokość nakładów Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego. Ponadto, w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” utworzono dodatkowo 41 gabinetów dentystycznych w szkołach, głównie w małych miejscowościach, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych jest utrudniona. Uzupełniającym sposobem zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży są zakupione dentobusy.

Istotnym działaniem było również podjęcie prac nad regulacjami, które zapewniłyby zintegrowanie działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole. Wynikiem tych prac jest ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), odnosząca się m.in. do organizacji opieki stomatologicznej nad uczniami. Obliguje ona organ prowadzący szkołę do zapewnienia uczniom możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego.

Posłanka pytała: Dlaczego projekty związane z objęciem opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży nie są konsultowane ze środowiskiem lekarzy stomatologów?

Odpowiedź jest taka:

Wszystkie projekty nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym regulacji z zakresu świadczeń gwarantowanych, a zatem również tych dotyczących świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, w ramach opiniowania i konsultacji publicznych przesyłane są do zainteresowanych podmiotów oraz każdorazowo do Naczelnej Rady Lekarskiej.