Wójt Gminy Tuchomie poszukuje dentystów

ms
24-02-2020, 12:38
Wójt gminy Tuchomie (woj. pomorskie)  zaprosił podmioty udzielające świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży (finansowanych ze środków publicznych) do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchomie.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonywania:
1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb.

 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199). Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu lub w dentobusie, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Tuchomie.

Wymagane jest, aby świadczenie usług odbywało się w gabinecie stomatologicznym lub dentobusie zlokalizowanym na terenie gminy Tuchomie lub Bytowa.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców i pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed objęciem ucznia opieką.

Profilaktyczna opieka stomatologiczna, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież uczęszczającą do:
Zespołu Szkól w Tuchomiu, ul. K. Jana Hinza 1, 77-133 Tuchomie,
Szkoły Podstawowej w Kramarzynach, ul. Pomorska 56, 77-135 Kramarzyny.

Okres realizacji zadania zostanie ustalony przez strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

Ofertę współpracy należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu do 24 lutego 2020 do godz. 15.00.