Gmina Szczerców zaprasza lekarzy dentystów

ms
07-02-2020, 10:18
Wójt Gminy Szczerców zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkól, dla których organem prowadzącym jest ta gmina.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców.

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby łącznie ok. 1400 uczniów szkól, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym. Są to:
1. Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Szczercowie
2. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
3. Szkoła Podstawowa w Lubcu
4. Szkoła Podstawowa w Chabielicach
5. Szkoła Podstawowa w Osinach

Oferta powinna zawierać miejsce i sposób realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, e-mailem na adres: sekretariat@szczerecow.org lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie w godz. 8.00 — 16.00 najpóźniej do 14 lutego 2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieko stomatologiczna nad uczniami".

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest Teresa Rosiak, tel. 44 6318077 lub 44 6318093