Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej

ms
18-02-2020, 12:25
Przesłankami odpowiedzialności zakładu opieki lekarskiej czy też lekarza, lekarza dentysty są: - niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie w postaci zawinionego błędu w sztuce lekarskiej lub inne zaniedbania w procesie leczenia; - szkoda; - adekwatny związek przyczynowy - wymienia dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech.

Dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej pisze:

Aby zaistniała odpowiedzialność zakładu opieki lekarskiej czy też lekarza, pokrzywdzony(a) zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu wynikającym z art. 6 k.c. zobowiązany(a) jest do wykazania działania lub zaniechania stanowiącego błąd w sztuce lekarskiej lub zaniedbań w procesie leczenia, które jednocześnie będą zawinione, zaś pomiędzy tymże działaniem/zaniechaniem, a szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowy

Zadośćuczynienie
Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. w sytuacji uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniędzy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie może być wygórowane i nie może prowadzić do wzbogacenia poszkodowanego oraz powinna uwzględniać aktualny stan stosunków społecznych i zamożności społeczeństwa. Nie może też być kwotą symboliczną i musi przedstawiać określoną wartość ekonomiczną.

Odszkodowanie
Poszkodowanemu przysługuje zgodnie z art 444 § 1 k.c. zwrot wszelkich kosztów wynikających w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. Wszelkie poniesione wydatki muszą być umotywowane, a przede wszystkim udokumentowane i muszą pozostawać w normalnym związku przyczynowym ze szkodą i zmierzać do usunięcia jej skutków.

Odsetki ustawowe
Domaganie się od ubezpieczyciela odsetek ustawowych od kwoty zadośćuczynienia może być rozpoczęte jedynie od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu w danej sprawie