Instytut Stomatologii Collegium Medicum UJ: potrzebny wykładowca

ms
04-02-2020, 13:02
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii.

Od kandydatów wymagane są m.in.:
- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty,
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
- specjalizacja w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej,
- doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami, 
- dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego w zakresie nauk medycznych, na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
- zainteresowanie pracą naukową

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
1) podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
3) stałe prawo wykonywania zawodu,
4) odpis dyplomu specjalizacji,
5) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
6) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) ankieta dotycząca działalności naukowej,
8) ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
9) opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego lub kierownika katedry, dyrektora Instytutu), jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach,
10) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  02 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to  31 maja 2020 roku. 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.