Proszowice: 1517 uczniów do objęcia opieką stomatologiczną

ms
03-02-2020, 12:10
Trwa konkurs ofert na realizację świadczeń usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice.

Świadczenie będzie obejmować dzieci oraz młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Proszowice:
Szkoła Podstawowa w Żębocinie 79 – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Klimontowie 115  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Proszowicach  330  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach 490  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Ostrowie 113  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Kościelcu 246  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach 95  – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa Muzyczna w Żębocinie I st 49 – liczba uczniów
Łącznie  liczba uczniów 1517

Realizacja zadania odbywać się będzie w gabinecie stomatologicznym podmiotu na podstawie zawartego porozumienia z gminą na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, będzie zobowiązany do wykonania:
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Lekarz dentysta powinien współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Realizatorem zadania może być podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z których Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł u mowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, nr tel. 12 386 10 05 wew. 149

Wstępne deklaracje współpracy należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, w terminie do 11 lutego 2020 r.