Redukcja próchnicy u warszawskich dzieci bez akceptacji AOTMiT

ms
03-02-2020, 08:01
Rady Przejrzystości AOTMiT negatywnie zaopiniowała projekt programu „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” autorstwa m. st. Warszawy. Koszt trzyletniego programu wynieść ma ponad 6 mln zł.

Cel główny programu to obniżenie częstości występowania próchnicy zębów u uczniów klas I i V szkół podstawowych i zapobieganie chorobie próchnicowej poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej skierowane do dzieci, ich opiekunów prawnych i nauczycieli.

Program przewiduje działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia (prelekcje i pogadanki z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej) skierowane do: uczniów, opiekunów prawnych oraz wychowawców, a także aplikację 10 proc. powidonku jodu we wszystkie powierzchnie zębów wśród dzieci w wieku 7 i 11 lat.

Program ma być realizowany w latach 2020-2022.

Żadna odnaleziona rekomendacja nie odnosi się do stosowania powidonku jodu w profilaktyce stomatologicznej.

Wnioski z badania prospektywnego na małej populacji dzieci dotyczącego poziomu bakterii Streptococcus Mutans, które odpowiedzialne są za powstawanie zmian próchnicowych, wskazują, że płukanie jamy ustnej może być dodatkiem do leczenia, pomocnym w redukowaniu liczby bakterii Streptococcus Mutans, dającym jednak tylko krótkotrwały efekt.

W przypadku wykonywania płukania ust zalecanym preparatem jest chlorheksydyna, gdyż uzyskane wyniki wskazują, że ma lepszą skuteczność niż powidonek jodu i placebo (Neeraja 2008).

Badanie randomizowane na bardzo małej populacji dzieci wskazały, że powidonek jodu nie redukuje istotnie poziomu Streptococcus Mutans u dzieci i nie ma zasadniczego działania prewencyjnego (Amin 2004). Nie odnaleziono dowodów naukowych, które wskazywałyby na długotrwały efekt zaplanowanej interwencji.

Wpływ na obniżenie częstości występowania próchnicy mogą mieć natomiast zaplanowane w programie działania edukacyjne.

W programie zaplanowano zatem interwencje oparte o nieskuteczne metody profilaktyki próchnicy. Istnieją niejasności co do grupy, która będzie podlegała interwencjom edukacyjnym, nie zaplanowano narzędzi do pomiaru zwiększenia wiedzy i zachowań w kierunku prozdrowotnych, nie wskazano kryterium włączenia do edukacji.

Nie wskazano narzędzi do pomiaru efektywności planowanych działań. Ponadto nie określono kryteriów ryzyka próchnicy i nie scharakteryzowano co oznacza „wysokie ryzyko”.

Część interwencji zaplanowanych dla dzieci 7-letnich powiela świadczenia finansowane przez NFZ. Ewaluacja została przygotowana nieprawidłowo.

Planowane koszty całkowite programu, ujęte w budżecie miasta, zostały określone na 6,1 mln zł (ok. 2 mln rocznie).