Dentyści, a może do Lutomiersk?

ms
30-01-2020, 07:45
W długim szeregu wójtów i burmistrzów, zabiegających o dentystów dla uczniów szkół, stanął także wójt gminy Lutomiersk.

Opieka stomatologiczna dotyczyć ma uczniów szkół, dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym. Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z następujących szkół podstawowych:
- im Marii Konopnickiej w Kazimierzu – ok. 215 uczniów,
- im. Adama Mickiewicza w Szydłowie – ok. 165 uczniów,

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Lutomiersk na świadczenie usług stomatologicznych.

 Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie,
- miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,
- kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.
Dopuszcza się przedstawianie częściowych ofert.

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk z dopiskiem „Opieka Stomatologiczna nad uczniami” do 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00.