Dentystka wygrała w sądzie walkę o warunki płacy

ms
30-01-2020, 10:37
Dentystka wystąpiła z pozwem przeciwko Poradni Stomatologicznej o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem jej warunków pracy i płacy, dokonanym z naruszeniem prawa. Sprawę wygrała.

Oskarżenia dentystki
Kobieta była zatrudniona w Poradni Stomatologicznej na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w wymiarze pół etatu. Pracodawca wypowiedział jej umowę o pracę w zakresie składników wynagrodzenia. Jednakże treść wypowiedzenia i nowe warunki pracy nie zostały określone w sposób jasny i zrozumiały. Dentystka podała , iż pracodawca zaniechał skonsultowania zamiaru wypowiedzenia warunków pracy z zakładową organizacją związkową, której była członkiem. Ponadto zaznaczyła, iż warunki zmieniające umowę były dla niej mniej korzystne niż wcześniej.

Powódka zażądała odszkodowania w wysokości 6 364, 71 zł stanowiącego trzykrotność podstawy wynagrodzenia.

Obrona strony pozwanej
Pozwana Poradnia Stomatologiczna wskazała, iż powódka była jedynym lekarzem dentystą pracującym na podstawie umowy o pracę, lecz niepodlegającym regulaminowi wynagradzania, a zatem zdaniem strony pozwanej nie istniała możliwość ustalenia wymogów uzyskania indywidualnej premii. Pozwana spółka wskazała również, że wypowiedzenie nie pogorszyło warunków pracy powódki .

Ocena Sądu Rejonowego
Powódka zawarła umowę o pracę z  Poradnią Stomatologiczną na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu na stanowisku młodszego asystenta. Za wykonywaną pracę miała otrzymywać wynagrodzenie płatne w sposób i na warunkach przewidzianych w regulaminie wynagradzania zgodnie z XVII kategorią zaszeregowania w stawce 1 210 zł miesięcznie doliczając do wynagrodzenia dodatkowo 7 proc. za wysługę lat.

Wszyscy pracownicy medyczni w Poradni Stomatologicznej otrzymywali za wykonywanie procedur ponadstandardowych w leczeniu stomatologicznym premię w wysokości 33 proc. wpływów.

Ponadto Poradnia Stomatologiczna miała prawo do naliczania premii pod warunkiem wypracowania w ramach pracy całej poradni 60 proc. kontraktu miesięcznego dla tych pracowników, którzy wypracowali 100 proc. kontraktu indywidualnego (12 00 punktów miesięcznie).

Premie z tego tytułu otrzymywały tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Na moment wręczenia wypowiedzenia powódka była jedyną osobą uprawnioną do jej otrzymania. Na początku 2019 r. kobiecie została także wypłacona premia za IV kw. 2018 r.

Po dokonaniu wypowiedzenia - wynagrodzenie zasadnicze powódki nieznacznie się poprawiło. Pracowników medycznych obowiązywał system punktowy za wykonane czynności stomatologiczne przyznawany przez NFZ i nie mógł on przekraczać z góry określonego limitu.

Limit systemu punktowego od 2018 r. mógł wynosić maksymalnie 7,2 tys. pkt. Powódka otrzymała od pozwanej spółki wszystkie wymagane premie za wykonaną pracę ponadstandardowych usług stomatologicznych.

Spółka wypowiedziała powódce warunki w części dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii związanej z wykonywaniem procedur ponadstandardowych i dodatku stażowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Strona pozwana wskazała, iż przyczyną wypowiedzenia warunków umowy o pracę była konieczność doprecyzowania kwestii wynagrodzenia oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania i regulaminem premiowania.

Po upływie okresu wypowiedzenia powódce zaproponowano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 500 zł. Pozostałe zaś składniki wynagrodzenia wpłacane miały być zgodnie z obowiązującym wówczas regulaminem wynagradzania i regulaminem premiowania.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie
W ocenie Sądu zeznania powódki w całości zasługiwały na wiarę, ponieważ były logiczne i konsekwentne oraz wzajemnie się uzupełniały i zgadzały ze złożoną dokumentacją.

Sędziowie wyrokowali, że kierujący Poradnią Stomatologiczną nie skonsultowali zamiaru wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy z zakładową organizacją związkową a powódka była członkiem związku zawodowego zrzeszającego lekarzy dentystów. Pozwana, mając świadomość że ciąży na niej ten obowiązek, nie zrobiła tego, a swoje stanowisko uzasadniała faktem, iż wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy umożliwiło uporządkowanie stanu faktycznego nie zmieniając przy tym sposobu wynagradzania powódki - w związku z czym nie doszło do pogorszenia warunków płacy.

W ocenie Sądu materiał dowodowy nie potwierdził stanowiska pozwanej co do braku pogorszenia płacy powódki. Pracodawca bowiem podniósł jej wynagrodzenie, ale nie na tyle aby rekompensowało to utratę otrzymanej premii.

W związku z czym pracodawca powódki, aby zmienić tą sytuację, musiał wręczyć powódce wypowiedzenie warunków pracy i płacy stosując przy tym obowiązujące przepisy, w tym te dotyczące konsultacji ze związkami zawodowymi.

Wobec takiego stanu rzeczy powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyznał skarżącej dentystce kwotę 6 364 ,71 zł tytułem odszkodowania za bezprawną zmianą warunków płacy.

Sygn. akt VI P 568/18