ŚUM: dwa wakaty na stanowisku asystenta na wydziale lekarsko-dentystycznym

kan
28-01-2020, 09:36
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłosił konkurs na dwa stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Wymagania kwalifikacyjne:
- dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze
studentami anglojęzycznymi,
- wykazanie zainteresowania pracą naukową,
- dorobek naukowy z punktacją IF lub punktacją MNiSW >10,
- w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego
zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
- plan rozwoju naukowego,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu
lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem
polskim (jeżeli dotyczy),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną
punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Termin składania dokumentów: 24 lutego 2020 r.

Więcej: sum.edu.pl