„Dobrego nigdy za wiele”, ale dentobusów więcej nie będzie

ms
24-01-2020, 12:03
Poseł Aleksander Miszalski zadał Ministerstwu Zdrowia osiem pytań dotyczących funkcjonowania dentobusów. Póki co uzyskał odpowiedź na jedno: zakupu większej liczby dentobusów Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje. Niekoniecznie jest to zła informacja.

Tam gdzie dostęp do usług stomatologicznych jest szczególnie utrudniony – działają dentobusy – ocenia Ministerstwo Zdrowia. O wartości mobilnych gabinetów stomatologicznych niewielu lekarzy dentystów ma dobrą opinię. Może zatem to i dobrze, że program „dentobus w drodze do białych plam usług stomatologicznych” nie będzie rozwijany.

Poseł Aleksander Miszalski chciał poznać rezultaty działalności dentobusów, zadając osiem pytań. Uzyskał odpowiedź na jedno: czy będzie więcej dentobusów. Otóż nie będzie. Wiedzą na temat pozostałych tematów Ministerstwo Zdrowia się nie podzieliło, chociaż – przynajmniej na część z nich – odpowiedź istnieje (o czym pisał już infoDENT24.pl, np. o liczbie wizyt stomatologicznych).

 

Pytania brzmiały:

Ile wizyt stomatologicznych przeprowadzono w ramach działalności dentobusów w roku 2018 i 2019 w danych województwach?

Ile miejscowości i w których województwach zostało odwiedzonych przez dentobusy w 2018 i 2019 roku?

Ile wyniósł koszt całkowity funkcjonowania mobilnych gabinetów stomatologicznych w 2018 i 2019 roku?

Ile wyniosła wartość przeprowadzonych w mobilnych gabinetach stomatologicznych zabiegów w 2018 i 2019 roku?

Jak MZ po dwóch latach działalności dentobusów ocenia ich pracę i efektywność?

Czy w związku z przypisaniem jednego dentobusa do jednego województwa, dzieci zamieszkujące największe terytorialnie i ludnościowo województwa mogą liczyć na adekwatną opiekę stomatologiczną, co dzieci zamieszkujące najmniejsze terytorialnie i ludnościowo województwa?

Czy MZ planuje zakup kolejnych mobilnych gabinetów stomatologicznych w celu wyrównania poziomu opieki i efektywności funkcjonowania dentobusów?

Jakie problemy, ulepszenia i wyzwania stojące przed mobilnymi gabinetami stomatologicznymi zgłaszane są ministerstwu ze strony pacjentów, lekarzy obsługujących dentobusy oraz wojewodów?

 

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w MZ najwięcej czasu poświęciła na poinformowanie (po raz kolejny) jakie są założenia uruchomienia programu dentobusów.

 

Przywołała przepisy, na podstawie których pracują mobilne gabinety dentystyczne.

Na podstawie przepisów ustawy z 15 września2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w 2017 r. zakupiono ze środków budżetu państwa16 dentobusów, które zostały przekazane wojewodom.

 

Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu w postępowaniu przeprowadzonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obecnie w każdym województwie zostały zawarte i są realizowane umowy ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń stomatologicznych w dentobusie.

 

Według danych NFZ w 2018 r. świadczeń w dentobusach udzielono ponad 30 tys. pacjentom, natomiast do sierpnia 2019 r. przyjęto ok. 40 tys. pacjentów.

 

Celem funkcjonowania dentobusów jest zapewnienie dostępu do świadczeń stomatologicznych przede wszystkim dzieciom i młodzieży w tych miejscowościach, w których dostęp do gabinetów stacjonarnych jest utrudniony. Dlatego też w dentobusie mogą być udzielane świadczenia stomatologiczne zarówno o charakterze profilaktycznym jak i leczniczym, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów.

 

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz dentysta przedstawia pacjentowi (rodzicowi pacjenta) plan dalszego leczenia oraz informuje o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji świadczeniobiorcy.

 

Plan i harmonogram realizacji świadczeń w dentobusie ustala świadczeniodawca i zgłasza do NFZ w ujęciu miesięcznym. Informacje te są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

Obecnie nie jest rozważana możliwość zwiększenia liczby dentobusów w poszczególnych województwach.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność uzyskania informacji i danych z NFZ, odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona w terminie późniejszym.