Konkurs ofert na leczenie stomatologiczne żołnierzy w Krakowie

ms
27-01-2020, 11:28
Trwa konkurs ofert dotyczy świadczenia usług z zakresu stomatologii dla żołnierzy zawodowych powracających i wyjeżdżających w rejon misji pokojowych oraz dla żołnierzy zawodowych wykonujących zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Rozpoczęcie umowy – od dnia podpisania umowy
Zakończenie 31 grudnia 2020 r.

Umowa obejmuje usługi stomatologiczne objęte rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. 2011 nr 210 poz. 1252):
- ocena stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego;
- opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych;
- leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów w zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;
- chirurgia stomatologiczna - resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym;
- leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia: kiretaż otwarty, założenie opatrunku periodontologicznego;
- zdjęcie RTG zębowe;
- pantomogram – CD.

Wykonawca powinien:
- wykonywać usługi w odpowiednio wyposażonych pracowniach i przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji tego typu usług;e- świadczyć usługi stomatologiczne w placówce medycznej, która będzie czynna nie krócej niż od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00;
- wykonywać zdjęcia RTG i wydawać je pacjentom;
- prowadzić rejestr przyjmowanych osób.

Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym realizacją przedmiotu zamówienia.

Miejsce oraz termin składania ofert: Ofert należy składać na adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedziba w Rzęsce, ul. Krakowska 2, budynek nr 1, pokój nr 120 (piętro I, w godzinach od 800 do 1100 lub od 1300 do 1500) z dopiskiem na kopercie Sekcja Medyczna sygn.3/MED./ZO/20 lub na nr fax 261 13-30-26 lub adres email: 35wog.medyczna@ron.mil.pl

Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r., do godziny 10,00.