Dentysta dla uczniów: czas na gminę Kołczygłowy

ms
24-01-2020, 07:47
Wójt gminy Kołczygłowy zaprosił podmioty lecznicze do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Opieka stomatologiczna ma obejmować:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym gmina Kołczygłowy, jako organ prowadzący szkoły, zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów.

Świadczenia powinny odbywać się w gabinecie stomatologicznym lub dentobusie zlokalizowanym na terenie gminy Kolczygłowy.

Lekarz stomatolog powinien współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach, ul. Szkolna 10, 77-140 Kołczygłowy oraz do Szkoły Podstawowej w Lubnie, Łubno 22, 77-140 Kołczygłowy.

Oferty współpracy należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołczygłowach ul. Słupska 56, najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Opieka ogólnostomatologiczna nad uczniami”.