ŚUM: trzy miejsca pracy dla asystentów na stomatologii

en
22-01-2020, 10:54
Trwa konkurs na dwa stanowiska asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją i jedno stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

 

Wymagane kwalifikacje:
- dyplom lekarza dentysty/stomatologa,
- doświadczenie dydaktyczne zarówno ze studentami polsko-jak i anglojęzycznymi,
- wykazanie zainteresowania pracą naukową,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
- w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

ponadto oświadczenia o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-  korzystaniu z pełni praw publicznych,
- nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15

Termin składania dokumentów: 14 lutego 2020 r.

Więcej: sum.edu.pl